26. 08. 2020 Accenture Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia ESET Orange Slovensko Slovak Telekom

Digitálni koordinátori pomôžu zlepšiť výučbu informatiky

Informatika patrí k najdôležitejším predmetom pre budúcnosť žiakov. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, podľa ktorého sa informatika v dôležitosti predmetov umiestnila za cudzím jazykom, slovenským jazykom a matematikou. Aj napriek tomu má však slovenské školstvo v budovaní digitálnych zručností výrazné rezervy, čo žiakom znižuje šance na budúce uplatnenie sa na trhu práce. Platforma Digital Skills, ktorá funguje v rámci združenia Business Leaders Forum, chce zlepšiť a zatraktívniť spôsob výučby informatiky vytvorením rolí digitálnych koordinátorov na školách.

98 % riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl považuje informatiku za dôležitý predmet pre budúcnosť žiakov. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre platformu Digital Skills, ktorý sa realizoval koncom júna 2020 na vzorke 500 respondentov. Práve na hodinách informatiky môžu deti získať digitálne zručnosti, ktoré sú v súčasnosti považované za nevyhnutnosť a ich význam bude ešte rásť.

Problémom je chýbajúca metodická podpora

Za najväčšie prekážky pre zlepšenie výučby informatiky považujú riaditelia najmä nedostatočnú metodickú podporu učiteľov (58 %), nekvalitné technické vybavenie (57 %) a nedostatok materiálov na učenie (55 %).

Všeobecné digitálne zručnosti:

  • schopnosť pracovať s informáciami,
  • schopnosť komunikovať pomocou digitálnych technológií,
  • schopnosť vytvárať digitálny obsah,
  • schopnosť bezpečne používať digitálne technológie,
  • schopnosť riešiť problémy pomocou digitálnych nástrojov.

Problémom pri budovaní digitálnych zručností je na mnohých školách aj nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky – až pätina respondentov uviedla, že ani jeden učiteľ informatiky v ich škole nemá potrebné vzdelanie pre tento predmet, resp. je bez kvalifikácie pre informatiku (20 %). Najviac sa to týka menších škôl v obciach a mestách do 5-tisíc obyvateľov.

„Digitálna doba zásadným spôsobom mení trh práce. Odhaduje sa, že viac ako 90 % povolaní budúcnosti bude vyžadovať aspoň základnú úroveň digitálnych zručností a pre pracovné uplatnenie sa dnešných detí nebude dôležitá len bežná digitálna gramotnosť a schopnosť technológie pasívne používať, ale aj schopnosť rozumieť im a podieľať sa na ich spoluvytváraní,“ uviedla Alena Kanabová, riaditeľka pre firemné občianstvo Accenture na Slovensku. Za kľúčové považuje naplniť hodiny informatiky relevantným obsahom. Je preto potrebné, aby mali učitelia potrebnú metodickú podporu, ako aj aktuálne materiály a vhodné nástroje na výučbu.

Digitálny koordinátor prinesie do školy nové vedomosti

Program koordinátorov digitálnych kompetencií chce zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky, a tiež pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie. Program spúšťa platforma Digital Skills. Jej členmi sú firmy zo združenia Business Leaders Forum, ktoré sa dlhodobo zaoberajú podporou digitálnych zručností – medzi nimi Accenture, ESET, Orange Slovensko, Slovak Telekom,  Microsoft a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktoré podporili aj realizáciu prieskumu.

Program nadväzuje na školenia učiteľov informatiky na základných školách, v rámci ktorých zamestnanci spomenutých firiem dobrovoľnícky prednášali o hravej výučbe programovania, ako aj zásadách digitálnej bezpečnosti a bezpečného správania sa v online svete. V roku 2019 vyškolili 1 066 učiteľov z viac ako 400 škôl v 75 okresoch Slovenska.

„Našou ambíciou je, aby bol na školách k dispozícii učiteľ alebo učiteľka, ktorý bude nositeľom know-how a bude podporovať ostatných kolegov v  posilňovaní digitálnych zručností a využívaní informačných technológií pri vyučovaní. Odpovedáme tým nielen na potrebu podporiť najmä nekvalifikovaných učiteľov informatiky, ale aj na problém  nízkej úrovne digitálnej vyspelosti škôl,“ dodala Alena Kanabová, zástupkyňa hlavného partnera programu.

V rámci pilotného projektu vyškolí Digital Skills koordinátorov a koordinátorky z 10 škôl. Ich úlohou bude prinášať do školy nové vedomosti z oblasti informatiky a využívania digitálnych technológií vo výučbe, podporovať a inšpirovať kolegov. Mentormi im budú odborní konzultanti z IT firiem, ktorí ich na workshopoch či webinároch oboznámia so zaujímavými témami z praxe a poskytnú im podporu počas celého školského roka. Koordinátori sa stanú súčasťou komunity na zdieľanie skúseností a získavanie odporúčaní od kolegov. Podľa prieskumu vnímajú potrebu digitálneho koordinátora viac ako dve tretiny (67 %) riaditeľov a zástupcov riaditeľov.

Spolupráca firiem v rámci platformy Digital Skills je unikátna, nielen z hľadiska rozsahu, ale aj inovatívnosti aktivít. Firmy sa spojili, aby zlepšili slabú kvalitu IT vzdelávania na slovenských školách. Veríme, že sa do tejto iniciatívy zapoja aj štátne inštitúcie, aby mohla nastať systémová zmena,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia Business Leaders Forum.

V rámci pilotnej fázy plánuje platforma Digital Skills doladiť pripravený vzdelávací obsah a od septembra otestovať realizáciu programu na skupine 10 učiteľov. Program bude počas roka realizovať organizácia JA Slovensko s podporou SK-NIC. Po pilotnom ročníku chce program rozšíriť, pričom za kľúčové považuje nadviazanie spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR.

Zlepšenie využívania technológií vo vzdelávaní a rozvoj digitálnych zručností žiakov podporuje aj Štátny pedagogický ústav. „V kontexte už prebiehajúcich spoločenských zmien a zmien na trhu práce je rozvoj digitálnych zručností žiakov, vrátane bezpečnosti pri využívaní digitálnych technológií, jednou z oblastí, ktorej je vo vzdelávaní nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť. Oceňujem snahu o poskytovanie komplexného vzdelávania a metodickej podpory pre koordinátorov využívania informačno-komunikačných technológií v školách. Hoci pilotný program bude určený len pre malý počet účastníkov, za jeho prínos považujem snahu o hodnotenie dopadov na zapojených školách, čo poskytne dôležité dáta pre jeho prípadné škálovanie v širšom meradle,“ uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.