03. 05. 2021

dm vyvinula produkty vlastných značiek, ktoré sú neutrálne k životnému prostrediu

Spoločnosť dm vyvinula produkty vlastných značiek každodennej potreby s označením Pro Climate, ktoré sú nielen klimaticky neutrálne, ale prvýkrát aj neutrálne k životnému prostrediu.

Vyrábajú sa totiž takým spôsobom, aby zanechávali čo najmenšiu možnú ekologickú stopu. To znamená, že dopady na životné prostredie sa v čo najväčšej možnej miere znižujú a zostávajúce neeliminovateľné dopady v piatich kategóriách – kompenzácia emisií CO2, eutrofizácia, acidifikácia, oxidačný smog a narúšanie ozónovej vrstvy, ktorým sa nedá zabrániť, sa vyrovnávajú renaturačnými projektmi v Nemecku. V prvej fáze na slovenský trh postupne uvádza štrnásť Pro Climate produktov z radov dm značiek alverde, Denkmit, Jessa, SUNDANCE či Sanft&Sicher.

„Je v našom vlastnom záujme, aby sme s potrebnými zdrojmi zaobchádzali príkladne a zodpovedne. To znamená vytvoriť pre prírodu možnosti na regeneráciu, aby bolo vôbec možné ju zachovať pre budúce generácie. Pretože budúcnosť celej spoločnosti je udržateľná, len keď budeme žiť v súlade s prírodou. Znakom našej snahy v dm o zachovanie kvality života na Zemi je vývoj nových produktov, pri ktorých sa už od začiatku snažíme o maximálnu možnú redukciu dopadov na životné prostredie a súčasne o dodatočnú kompenzáciu zostávajúcich neeliminovateľných dopadov vznikajúcich pri výrobe a likvidácii produktov paralelne v rámci všetkých piatich environmentálnych kategórií,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.

Od klimaticky neutrálnych produktov k produktom neutrálnym k životnému prostrediu

Každý produkt má v priebehu svojej výroby, používania a likvidácie vplyv na klímu a životné prostredie. Preto ten, kto chce nakupovať a žiť udržateľným spôsobom, dbá popri pôvode a spôsobe výroby produktov aj na ich regionálnosť, balenie a aspekty ochrany životného prostredia. Aj vďaka takejto požiadavke zo strany zákazníkov je stále viac tovarov a služieb dostupných pod označením klimaticky neutrálny. Znamená to, že dopady na klímu sú počas produkcie, prepravy a spotreby čo najmenšie a nevyhnutné množstvá CO2  sú kompenzované napríklad projektmi zalesňovania.

Tento dosah však má oveľa širšiu rovinu súvislostí a je možné ho zmierniť, ale nedá sa mu celkom vyhnúť. Na ochranu životného prostredia totiž nestačí, ak vyvážime len emisie oxidu uhličitého, čo je prípad klimaticky neutrálnych produktov. Preto ide dm so svojimi novými produktmi Pro Climate  ešte o krok ďalej a kompenzuje päť negatívnych dopadov na životné prostredie – už vyššie spomínanú kompenzáciu emisií oxidu uhličitého, ďalej eutrofizáciu, ktorá predstavuje obohacovanie vôd anorganickými živinami, najmä zlúčeninami fosforu a dusíka, čo vedie k porušeniu rovnováhy prirodzeného prostredia vôd, acidifikáciu, čiže okysľovanie, oxidačný smog, ktorý vzniká počas letných dní dôsledkom reakcie UV žiarenia z intenzívneho slnečného svitu s oxidmi dusíka a uhľovodíkmi produkovanými domácnosťami a priemyselnou výrobou, a narúšanie ozónovej vrstvy. Pri takejto kompenzácii hovoríme už o produktoch neutrálnych k životnému prostrediu.

S vedeckou podporou Technickej univerzity v Berlíne tak boli vyhodnotené všetky etapy vybraných produktov dm – od výroby cez používanie až po likvidáciu –, aby boli ich jednotlivé výrobné kroky optimalizované a dopady na životné prostredie podľa možnosti čo najviac redukované. V prvom kroku je analyzovaný celkový životný cyklus produktov Pro Climate, následne je rozdelený do „životných etáp“ a je mu zostavená ekobilancia. V ďalšom kroku sa v jednotlivých etapách životného cyklu každého produktu hľadajú dostupné možnosti optimalizácie – od získavania surovín, výroby materiálu či produktu cez prepravu a používanie až po likvidáciu odpadu. Tie sú následne aplikované pri vývoji sortimentu produktov Pro Climate s cieľom čo možno najviac znížiť environmentálne záťaže. „Cieľom bolo od začiatku čo najviac minimalizovať ekologickú stopu. Zostávajúce neeliminovateľné dopady sa vyrovnávajú prostredníctvom kompenzačných projektov a tak sa stávajú produktmi neutrálnymi k životnému prostrediu,“ dodáva Janka Poláčková.

Kompenzačné procesy a obnova ekologickej rovnováhy v dm

Prostredníctvom kompenzačných procesov dáva dm životnému prostrediu späť to, čo si od neho v rámci výroby odobrala. A to tak, že vedci z Technickej univerzity v Berlíne na základe výsledkov ekobilancie podľa noriem stanovených nemeckou Spolkovou agentúrou na ochranu životného prostredia prepočítajú ekologické náklady vybraných produktov dm v spomínaných piatich ekologických záťažiach. Takto vyčíslené náklady dm následne investuje do projektov zalesňovania a renaturácie spoločnosti HeimatERBE. Táto spoločnosť nadobudla na území Nemecka pôdu, ktorá bola ekologicky znehodnotená činnosťou priemyslu alebo baníctva, a transformuje ju na biotopy, pričom túto transformáciu odborne zastrešujú špecialisti na danú oblasť. dm takto prispieva k zmierneniu dopadov klimatických zmien a k podporovaniu biodiverzity. Aktuálne sú tieto kompenzačné procesy realizované len v Nemecku. Ak sa dm podarí presvedčiť svojich zákazníkov, aby používali produkty Pro Climate, ktoré sú neutrálne k životnému prostrediu, bude môcť začať kompenzačné projekty aj v ďalších krajinách.

Balenia produktov Pro Climate

Mimoriadnu pozornosť venovala dm aj výberu obalov na produkty Pro Climate. Počas ich vývoja dospela k zaujímavému poznatku, a to, že vo väčšine prípadov je z pohľadu celkovej ekobilancie použitie malého množstva plastu lepšou alternatívou pre klímu a životné prostredie ako použitie napríklad skla. Preto dm stavila na recyklovateľné plastové obaly. Pri produktoch Pro Climate sa v záujme redukcie vplyvov na životné prostredie zároveň pokúsila o minimalizáciu obalov, súčasne sa snaží o ich vysokú mieru recyklovateľnosti, dbá na to, aby obsahovali najvyšší možný podiel recyklátu, a to všetko s ohľadom aj na bezpečnosť balenia.