20. 07. 2021 COOP Jednota Slovensko

Jednotne a ekologicky: COOP Jednota učí spotrebiteľov správne triediť odpad

„S nákupom potravín sa spája veľká produkcia obalov, z ktorých sa následne stáva odpad. Vďaka princípu cirkulárnej ekonomiky ho však môžeme recyklovať a opätovne využiť. V COOP Jednote nám problematika ochrany životného prostredia nie je ľahostajná, a preto sme obaly výrobkov našej vlastnej značky doplnili o grafické symboly, ktoré zrozumiteľne vysvetľujú, ako daný obal po použití správne triediť,“ hovorí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko. „Zodpovednosť ochrany našej prírody leží na pleciach spotrebiteľov, ale aj výrobcov. Ako výrobca vlastnej značky máme v COOP Jednote príležitosť prispieť k zmene, a tak sme spravili prvý krok, a túto tému sme si osvojili. Projektom Jednotne-ekologicky chceme spotrebiteľov edukovať, a na pravidelnej báze im poskytovať aktuálne informácie k environmentálnym témam. Uvedomujeme si, že problematika obehového hospodárstva je ďaleko rozsiahlejšia, a správne triedenie odpadu je len jej časť. Uzatváranie materiálových tokov, tzv. closed loop je reálne možné v prípade poznania celého hodnotového reťazca od výrobcu po koncového spracovateľa odpadu. Naše angažovanie sa v téme budeme postupne rozvíjať,“ dodáva Ján Bilinský.

Najväčší domáci potravinový reťazec má vo svojom portfóliu viac ako 760 výrobkov vlastnej značky, z ktorých až 85 % pochádza od slovenských dodávateľov. Na produkty postupne umiestňuje grafické symboly v podobne zberných nádob,  ikonkami už disponuje tretina produktov a neustále pribúdajú ďalšie. Zobrazené kontajnery sú vo farbách triediacich nádob s popisom nápojový kartón, plast, kov, papier,  sklo, komunál, bio. Pri každej ikonke je zároveň uvedené, ktorá časť daného použitého odpadu kam patrí. V prípade, že sa obal skladá z viacerých častí, ktoré je potrebné vhodiť do rozdielnych kontajnerov, každý kontajner je na obale jasne zadefinovaný.

 

Webová stránka www.jednotne-ekologicky.sk sa vo svojej úvodnej fáze zameriava najmä na správne triedenie použitých obalov. Spotrebiteľom popisuje, aký obal patrí do prislúchajúcej zbernej nádoby, upozorňuje aj na druhy odpadu, ktoré do daného kontajnera vôbec nepatria. Súčasťou webu sú inštruktážne videá s Bačom a Honelníkom, užitočné eko tipy a interaktívna hra.

Pridanou hodnotou webstránky bude aj pravidelné informovanie ohľadom aktuálnych informácií z environmentálnej oblasti. Webový obsah tak nie je určený len zákazníkom COOP Jednoty, ale širokej verejnosti.

Téma životného prostredia patrí medzi popredné témy v rámci EÚ a je úzko spätá najmä s opätovným využívaním surovín, teda s problematikou, ako je zhodnocovanie a recyklácia odpadov a im predchádzajúce triedenie odpadov. „Triedenie použitých obalov je veľmi dôležité, odpadu dávame druhú šancu, šetríme prírodné zdroje, a zároveň – a to si možno ani často neuvedomujeme – šetríme vlastné peniaze,“ vysvetľuje Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK a pokračuje: „Triedením odpadu šetríme energiu, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, chránime životné prostredie a prispievame k ochrane klímy. Zodpovedný prístup výrobcov k tejto problematike je mimoriadne dôležitý. Teší ma, že práve najväčší domáci reťazec si túto tému prisvojil a podniká v nej konkrétne kroky.“

NATUR-PACK upozorňuje, že triedenie nápojových kartónov a kovových obalov na Slovensku nie je jednotné. V niektorých samosprávach sa triedia nápojové kartóny samostatne do oranžových kontajnerov, kovy do červených kontajnerov,  veľmi často však aj oboje spoločne s v červených kontajneroch, prípadne v rôznych kombináciach spoločne s plastmi v kontajneroch žltej farby. Systém triedenia pri týchto odpadoch je potrebné overiť si buď na nálepkách na zberných nádobách alebo na webovej stránke príslušnej samosprávy.

Projektom Jednotne-ekologicky aktivity COOP Jednotny zamerané na ochranu životného prostredia nekončia. Ako výrobca predávajúci výrobky privátnej značky, ale zároveň ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku, bude COOP Jednota aj naďalej podporovať cirkulárnu ekonomiku. Je to nielen jedna z kľúčových politických tém v rámci Európskej únie, ale v prvom rade nevyhnutná cesta, ako chrániť našu vlastnú planétu. Princíp obehového hospodárstva si vyžaduje spo­luprácu všetkých zainteresovaných strán, preto sa obraciam aj na spotrebiteľov a chcem ich požiadať o zodpovednosť pri zaobchádzaní s použitými obalmi. Každý jeden zhodnotený obal sa počíta, avšak nezabúdajme, že najlepší odpad je taký, ktorý vôbec nevznikne,“ uzatvára generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský.