21. 09. 2020 Západoslovenská energetika

Spoločnosť ZSE sa pripojila k Európskemu týždňu udržateľného rozvoja

Európsky týždeň udržateľného rozvoja (The European Sustainable Development Week - ESDW) je celoeurópskou iniciatívou s cieľom poukázať na napĺňanie Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Na zastavenie klimatickej zmeny musia ľudia spraviť zásadné zmeny v spôsobe, akým žijú.

Spoločnosť ZSE chce byť súčasťou tejto zmeny a skúšať hľadať spôsoby, aby čo najviac znížili množstvo uvoľňovaného oxidu uhličitého do vzduchu. Mnohé z každodenných činností vytvárajú veľkú uhlíkovú stopu. V snahe čo najskôr dosiahnuť uhlíkovú neutralitu si skupina E.ON, ktorej je ZSE členom, stanovila ambiciózne ciele a zaviazala sa k sérii konkrétnych opatrení:

  • byť lídrom v dodávaní udržateľnej energie,
  • byť sociálne zodpovední voči svojim takmer 50 miliónom zákazníkom a približne 70 000 zamestnancom v rámci celej Európy,
  • byť bez CO2do roku 2040,
  • zásobovať všetkých svojich zákazníkov energiou, ktorá je uhlíkovo neutrálna do roku 2050.

Upriamiť pozornosť na túto tému má aj iniciatíva s názvom „Týždeň udržateľného rozvoja“, ktorú vyhlásila skupina E.ON vôbec po prvý krát. Trvá od 21. septembra do 2. októbra a zdôrazňuje na jednej strane „udržateľnosť v E.ON-e“ a na druhej strane „udržateľnosť doma“.

ZSE ako súčasť iniciatívy

Spoločnosť ZSE tak robí prostredníctvom dlhodobých programov ochrany životného prostredia:

  • s Ochranou dravcov na Slovensku pokračuje v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení – pomáha pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení doteraz celkovo vynaložili viac ako milión eur,
  • s ornitológmi v rámci pilotného projektu začala s inštaláciou 40 búdokna stožiare a plánuje v tom pokračovať,
  • v Elektrárni Piešťany sa podarilo nainštalovať 2 úle s viac ako 60 000 včelami.Pripravili k tomu tiež vzdelávací program Opeľovače v meste, aby sa žiaci dozvedeli, aký je význam zelene a užitočnosť hmyzu, najmä včiel v mestskom prostredí. Súčasťou programu je sledovanie včiel pomocou pozorovacieho úľa.

Viac informácií o našich aktivitách v oblasti ochrany prírody nájdete na stránke www.skupinazse.sk/csr.