22. 07. 2021 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Volkswagen Slovakia dokáže vyčistiť každý deň odpadovú vodu v objeme jedného olympijského bazéna

Spoločnosť Volkswagen Slovakia kladie dlhodobo dôraz na trvalo udržateľnú výrobu automobilov a jedným zo sledovaných ukazovateľov je spotreba vody. Najväčší objem vody čerpá bratislavský závod z vlastných studní a vyčistenú vodu v kvalite vodných ekosystémov vracia naspäť do prírody. Čistenie odpadových vôd prebieha v špičkovej modernizovanej podnikovej čistiarni odpadových vôd (ČOV). Zároveň podnik pracuje v rámci udržateľnej stratégie Zero Impact Factory na tom, aby bola aj prevádzka ČOV v budúcnosti uhlíkovo neutrálna.

Úžitkovú vodu, ktorá predstavuje vyše 80 % z celkovej spotreby vody, získava bratislavský závod Volkswagen Slovakia z vlastných studní v neďalekom Zohore. Po úprave sa používa ako vo výrobe, tak aj v sociálnych zariadeniach na splachovanie toaliet, čím dochádza k významným úsporám pitnej vody. Celkovo sa v závode s tisíckami zamestnancov spotrebovalo za pandemický rok 2020 približne 750-tisíc m3 úžitkovej a pitnej vody. Za uplynulých desať rokov sa podniku podarilo v rámci udržateľnej stratégie znížiť spotrebu vody na jedno vyrobené vozidlo o 59 % a spolu so zamestnancami hľadá ďalšie opatrenia, ktoré mu pomôžu byť ešte ekologickejším.

Kvalita vody na prvom mieste

Všetky chemické (priemyselné) a splaškové odpadové vody prechádzajú pred ich vypustením do vodného ekosystému dôkladným viacstupňovým procesom čistenia vôd – najprv priamo vo výrobných prevádzkach a následne smerujú do ČOV, kde prebieha fyzikálno-chemické a mechanicko-biologické čistenie v závislosti od druhu odpadovej vody. Podnik využíva koncept delenej kanalizácie podľa typu vôd.

Čistiace procesy zahŕňajú rôzne mechanické, fyzikálno-chemické i biologické postupy, avšak najvýznamnejšiu úlohu hrá biologický aktivačný proces so suspendovanou biomasou. Za plnej prevádzky výroby vozidiel dokáže podniková ČOV vyčistiť denne 2 000 m3 – 2500 m3 vody, čo sa rovná objemu jedného olympijského bazéna. Aktuálne ňou prechádza každý deň približne 1 500 m3 odpadových vôd, čo v prepočte predstavuje objem batožinového priestoru vyše 1 850 SUV automobilov vyrobených v bratislavskom závode.

Samozrejmosťou je kontinuálne monitorovanie parametrov znečistenia, všetko pod nepretržitým dohľadom pracovníkov riadiaceho strediska ČOV. Vyčistená voda podlieha pravidelným chemickým kontrolám kvality vyčistenej vody. Denne prebieha prevádzková kontrola kvality vyčistenej vody v internom laboratóriu. Dvakrát mesačne smerujú vzorky vôd do certifikovaného externého laboratória. Len v bratislavskom závode je ročne vykonaných viac ako 9 000 rozborov vôd.

Vplyv pandémie na prevádzku ČOV

Epidémia koronavírusu, ktorá sa podpísala pod nestálu situáciu vo výrobe, ovplyvnila aj prevádzku ČOV. V tejto súvislosti bol navrhnutý tzv. stand-by režim, inovatívne riešenie pri dlhodobom nízkom zaťažení biologického stupňa čistenia napr. pri dočasných neplánovaných odstávkach. Prevádzka biologického stupňa v stand-by režime umožnila udržiavať dlhodobé čistiace schopnosti aktivovaného kalu aj v prípade náhleho nábehu výroby. Tento spôsob prevádzkovania výrazne prispieva k zníženiu spotreby elektrickej energie a chemikálií a tiež redukuje produkciu prebytočného kalu v maximálnej miere.

Na ceste k udržateľnosti a uhlíkovej neutralite

ČOV Volkswagen Slovakia prešla v predchádzajúcich rokoch viacerými modernizáciami a intenzifikáciami. Je jedinou čistiarňou odpadových vôd na Slovensku, ktorá využíva tepelné čerpadlo a teplom vznikajúcim pri procese čistenia odpadových vôd temperuje budovy v areáli ČOV. Medzi inovatívne riešenia patria aj zastrešené kalové polia, ktoré inštalovala ako prvá a zatiaľ jediná ČOV na Slovensku. Pomocou nich dokáže bezpečne vysušiť všetky kaly z ČOV a zo závodu.

V priebehu posledných rokov boli na ČOV nasadené moderné technológie riadenia a regulácie dúchadiel na prívod vzduchu do procesu čistenia odpadových vôd. Dúchadlá sú automaticky regulované podľa potrebného množstva vzduchu, čo výrazne prispieva k zníženiu spotreby elektrickej energie. Areálové osvetlenie ČOV, ako aj osvetlenie technológie čistenia odpadových vôd zabezpečujú energeticky efektívne LED svietidlá, ktoré sa regulujú podľa potreby.

K slovu sa aktuálne dostáva aj fotovoltika. Nasledujúci rok je naplánovaná príprava projektu a štúdie využiteľnosti fotovoltických panelov na strechy budov, čím bude môcť ČOV v budúcnosti využívať energiu zo slnka ako lokálny zdroj obnoviteľnej energie na svoju prevádzku a urobí tým významný krok smerom k uhlíkovej neutralite.

Volkswagen Slovakia podporuje biodiverzitu ako vo výrobných závodoch, tak aj v areáli ČOV. V nádržiach s vyčistenou vodou plávajú ryby, svoje miesto si našli na hladine jednej z nádrží divoké kačice a pravidelne areál navštevujú rôzne vodné a dravé vtáky či zajace. Plocha medzi nádržami a technologickými zariadeniami s rozlohou 2 500 m2 je vysiata lúčnymi kvetmi a stala sa domovom množstva rôznorodého hmyzu.