06. 03. 2020

Výročné stretnutie signatárov Charty diverzity sa nieslo v téme (ne)diskriminácie

Prvé tohtoročné stretnutie firiem a organizácií, ktoré sa zaviazali presadzovať princípy diverzity a inklúzie na pracovisku, hostilo v Bratislave Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Okrem predstavenia aktivít Charty diverzity pre rok 2020 bolo súčasťou výročného stretnutia aj zdieľanie skúseností v oblasti (ne)diskriminácie na pracovisku.

Stretnutie otvorila Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia Business Leaders Forum, ktoré je administrátorom Charty diverzity. „Nemáme mandát byť kontrolným orgánom v oblasti presadzovania inklúzie a diverzity na pracovisku. Ideme cestou pozitívnej motivácie – poslaním Charty je prepájať firmy, organizácie a inštitúcie prostredníctvom stretnutí a podujatí, v rámci ktorých môžu zdieľať svoje skúsenosti, alebo sa inšpirovať či nadväzovať nové spolupráce,“ vysvetlila na úvod. Chartu diverzity ako dobrovoľnú iniciatívu koordinovanú Európskou komisiou prijalo 21 krajín Európskej únie. Slovensko sa zaviazalo rešpektovať, zachovávať a posilňovať diverzitu na pracovisku v roku 2017. „Sme radi, že slovenská Charta diverzity je, vzhľadom na jej aktivity a komunikáciu so signatármi, jednou z najaktívnejších v rámci Európskej únie,“ uviedla Ivana Vagaská. V súčasnosti má Charta 76 signatárov z firemného, neziskového i verejného sektora.

Témami aktivít budú rodová rovnosť a veková diverzita

V prvej polovici roka pripravuje Charta diverzity niekoľko podujatí. Jedným z nich sú Raňajky, tzv. Business Breakfast, na tému Ženy vo vedení, v rámci ktorých budú signatári Charty diskutovať o praktických krokoch, ktoré pomáhajú dostať viac žien do vedenia firiem, ale aj o tom, ako tento cieľ citlivo komunikovať v súvislosti so snahou nediskriminovať ostatných zamestnancov. V spolupráci s Diversity Pro sa v máji uskutoční LGBT Business Forum, ktoré otvorí tému prístupu zamestnávateľov k párom rovnakého pohlavia. Záver mája sa bude niesť v duchu Dňa diverzity, ktorý každoročne pripadá na 30. máj. Okrem toho, že mnohé firmy oslávia tento deň rôznorodými aktivitami so svojimi zamestnancami, Charta diverzity už tradične prijme nových signatárov a toto slávnostné podujatie spojí aj s odborným obsahom, tentokrát so zameraním na vekovú diverzitu.

Diskriminácia z pohľadu zamestnávateľov i zamestnancov

Druhá časť programu výročného stretnutia signatárov Charty diverzity bola venovaná téme (Ne)diskriminácia na pracovisku. Zuzana Chudáčková z advokátskej kancelárie bnt attorneys in CEE sa na diskrimináciu pozrela z pohľadu zamestnávateľa. Najčastejšou formou diskriminácie na pracovisku je, aj podľa jej skúseností, obťažovanie – napr. mobbing, bossing, ale aj sexuálne obťažovanie. „Pri posudzovaní obťažovania je dôležitý nielen spôsob, ale aj jeho intenzita. Podľa súdnej praxe sa takéto správanie musí u zamestnávateľa prejavovať najmenej 6 mesiacov, a to aspoň raz týždenne,“ vysvetlila Chudáčková. Kým so sexuálnym obťažovaním sa stretlo len 7 % mužov, u žien je to až tretina.

Je mnoho prípadov zo zahraničia, kedy sa ľudia domáhali svojich práv – aj napriek nie spravodlivým rozsudkom na nižších súdoch sa neváhali obrátiť na vyššie súdy, dokonca aj na Európsky súd pre ľudské práva, čím napokon dosiahli zmenu legislatívy vo svojej krajine. „Aktivita slovenských občanov domáhať sa svojich práv je však veľmi nízka,“ uviedla Chudáčková a dodala, že jedným z dôvodov je aj nestálosť slovenskej judikatúry.

Beáta Babačová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva poukázala na konkrétne príklady diskriminácie zamestnancov, s ktorými sa počas svojej praxe stretla. Na ich základe sformulovala niekoľko odporúčaní pre firmy, ako zamedziť diskriminácii svojich zamestnancov:

  • Prijmite vhodné firemné politiky na prevenciu diskriminácie pri prijímaní zamestnancov. Zaškoľte HR manažérov tak, aby vedeli tieto politiky vhodne aplikovať.
  • Sprístupnite zamestnancom vzdelávacie podujatia na tému rodovej rovnosti.
  • Vytvorte dôveryhodný systém prijímania a riešenia sťažností týkajúcich sa sexuálneho obťažovania.
  • Konzultujte so zamestnancami ich potreby vyplývajúce z ich zhoršeného zdravotného stavu alebo zdravotného znevýhodnenia.
  • V prípade, že sa vaša firma dopustí diskriminácie, nepodceňujte silu ospravedlnenia. Môže mať rôzne formy, najčastejšie ide o verejné ospravedlnenie alebo osobný list.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.