13. 04. 2022

Zelený nákup nemusí byť strašiakom – kultivuje trh a chráni planétu

Ako podporovať udržateľnosť a princípy cirkulárnej ekonomiky aj v dodávateľskom reťazci? A čo všetko treba brať do úvahy pri nastavovaní kritérií zeleného nákupu? Odpovede na tieto otázky ponúklo 31. marca vzdelávacie podujatie pre firmy, verejné inštitúcie aj neziskové organizácie, ktoré organizovalo Business Leaders Forum v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a platformou Circular Slovakia.

Šetrenie prírodnými zdrojmi je nevyhnutné. Globálna iniciatíva Earth Overshoot Day každý rok označuje dátum, kedy dopyt ľudstva po ekologických zdrojoch a službách presiahne to, čo je planéta schopná vyprodukovať. Pre Slovensko a rok 2022 je týmto dátumom 3. máj – znamená to, že ak by sme pokračovali v rozvoji ako doteraz, potrebovali by sme zdroje viac ako dvoch planét. „Planétu máme len jednu, preto je nevyhnutné predefinovať svoje potreby a obstarávať produkty a služby tak, aby sme v čo najvyššej možnej miere šetrili prírodné zdroje,” povedala Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Jedným zo spôsobov, ako môže verejný aj súkromný sektor prispieť k ochrane planéty, je zelené verejné obstarávanie, resp. nákup. Naliehavú situáciu si uvedomuje aj štát, ktorý je najväčším nákupcom – v rámci svojej Envirostratégie sa zaviazal, že do roku 2030 bude 70 % zákaziek (čo do počtu, aj ich hodnoty) obstaraných nazeleno. Ak však vezmeme do úvahy, že v roku 2020 tvoril podiel zeleného verejného obstarávania necelých 15 % z celkového počtu, nepochybne stojíme pred veľkou výzvou.

Čo je zelené verejné obstarávanie?

Ide o proces, ktorým sa obstarávatelia snažia nakúpiť tovary, služby a práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v celom jeho cykle. Európska komisia rozlišuje aj pojem cirkulárne obstarávanie. Cieľom takéhoto nákupu tovarov, služieb alebo prác je prispieť k uzavretým energetickým a materiálnym tokom v rámci dodávateľských reťazcov, pričom minimalizuje alebo ideálne zabraňuje negatívnym environmentálnym vplyvom a tvorbe odpadu počas celého životného cyklu.

Okrem environmentálnych a sociálnych benefitov môže zelené verejné obstarávanie priniesť obstarávateľom aj ekonomické výhody. Patria k nim napríklad zníženie celkových nákladov v dlhodobom horizonte, podpora inovácií na trhu, podpora konkurencieschopnosti produktov aj zlepšovanie služieb pre verejnosť.

Environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní

Koncom marca (31. 3. 2022) nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zavádza a definuje environmentálne hľadisko – je ním taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje negatívne vplyvy alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj.  „Zaradiť sem môžeme napríklad ochranu lesov, znižovanie emisií skleníkových plynov, predchádzanie vzniku odpadov, recykláciu využívaných materiálov či využívanie obnoviteľných zdrojov energie,” upresnil Tomáš Slávik z Odboru dohľadu na Úrade pre verejné obstarávanie.

Ako môžu obstarávatelia zohľadniť environmentálne hľadisko v praxi? V prípade obstarávania elektroniky a informačnej techniky býva najčastejšou požiadavkou predĺžená záručná doba, ktorá môže byť doplnená aj o rozšírenie servisných služieb. Pri obstarávaní kopírovacieho papiera je pomerne bežnou požiadavkou, aby bol papier bielený bez použitia plynného chlóru. „Dobrou praxou tiež je v rámci obstarávania služieb cateringu vyžadovať zero-waste riešenia, teda napr. zákaz využívania jednorazového riadu,” povedal Miroslav Rousek z Odboru obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR.

Je len na obstarávateľovi, do akej miery bude prísny pri stanovení požiadaviek na súťaž. Môže zvoliť tzv. K.O. požiadavku v zmysle „Nemáš – nesúťažíš”, ktorá umožní zapojiť sa do obstarávania len tým subjektom, ktoré spĺňajú všetky kritériá. Alebo môže obstarávanie otvoriť širšiemu rozsahu subjektov, pričom zvýhodní tie, ktoré ponúkajú zelené riešenia.

Základom je dôkladná príprava

Kľúčom k dobrému a úspešnému zelenému obstarávaniu je dôkladná príprava. Tá by mala zahŕňať dôsledné naplánovanie všetkých procesov, ale aj identifikovanie potrieb obstarávateľa, definovanie požiadaviek na verejné obstarávanie a výber metodiky. Ak je prípravná fáza dobre zvládnutá, samotný proces obstarávania už nemusí byť strašiakom.

Aby sa zelené nakupovanie stalo aj vo firmách štandardom, M. Rousek odporúča zaradiť do stratégie firmy aj environmentálne ciele v oblasti zeleného nákupu. Dôležité je komunikovať túto politiku aj do vnútra firmy a aktívne kontrolovať jej realizáciu. Ideálnym prípadom je, ak tému zeleného nákupu podporuje priamo vedenie firmy.

Bratislava výrazne zvýšila podiel zelených obstarávaní

Cestou zodpovedných nákupov sa vybralo aj Mesto Bratislava. Kým v roku 2018 hlavné mesto nerealizovalo žiadnu zákazku, ktorá by mohla byť považovaná za sociálne či environmentálne zodpovednú, v roku 2021 to bolo viac ako 45 zodpovedných nákupov, z čoho takmer 30 bolo vysúťažených zeleným obstarávaním. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného obstarávania na bratislavskom magistráte, zdôraznil, že zelenými nákupmi sa prirodzene kultivuje aj samotný trh. „Snažíme sa zvyšovať dopyt po enviroriešeniach, aby aj podnikatelia zvyšovali svoju ponuku.”

Environmentálny aspekt sa snaží mesto zohľadňovať aj pri najbežnejších činnostiach. Pri zabezpečovaní cateringu dbajú na zero-waste riešenia, drevo nakupujú z oblastí, ktoré sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom, mestské lavičky sú vyrábané z recyklovanej ocele. Pri nákupe elektroniky požadujú certifikáciu, ktorá označuje najšetrnejšiu technológiu výroby na trhu. „Cenový rozdiel medzi bežným a certifikovaným produktom nie je až taký zásadný, ako si mnohí myslia. Trh, najmä v západnej Európe a USA, je pripravený vyrábať ekologicky šetrne a pritom nie výrazne drahšie,” dodal M. Garaj.

Adient vypracoval stratégiu pre zelené nákupy

Adient je jedným z najväčších výrobcov automobilových sedadiel na Slovensku i vo svete. Spoločnosť si stanovila za cieľ znížiť svoju uhlíkovú stopu. Jedným z riešení je využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Kým do roku 2021 Adient využíval len pätinu energie z obnoviteľných zdrojov, v januári 2022 zvýšil v niektorých európskych krajinách tento podiel až na 46 %.

Keďže najväčší podiel firemnej CO2 stopy tvoria priame nákupy dielcov pre výrobu (73 %), firma pripravila akčný plán, v rámci ktorého definuje aj svoju stratégiu pre zelené nákupy. „Máme tiež nastavené prísne CO2 limity pre používanie firemných áut,” vysvetlila Larissa Schafarenko, Senior Purchasing Manager v spoločnosti Adient. Firma aktuálne vyvíja interný nástroj na hodnotenie dodávateľov z hľadiska ESG kritérií, ktorý by mala začať používať ešte v priebehu tohto roka.

Skúsenosť so zeleným obstarávaním má aj VSE Holding a.s.

Zelený nákup si vo VSE Holding a.s. prvýkrát vyskúšali na výbere koberca pre Zákaznícke centrum v Košiciach. Pri tvorbe metodiky vychádzali z už vytvorených jednotných odporúčaní Európskej komisie pre zelené obstarávanie a pred spustením výberu zrealizovali prieskum trhu, aby zistili, či dodávatelia vedia splniť stanovené environmentálne kritériá.

Firma do nákupu implementovala aj požiadavku na dlhšiu záručnú dobu. „Dodávatelia musia predložiť taký materiál, pri ktorom vedia garantovať minimálne 5-ročnú záruku. V prípade, že nám niekto ponúkne dlhšiu záruku ako 5 rokov, dostane body navyše,” uviedla Karolína Danková, vedúca oddelenia Prevádzky a údržby nehnuteľností VSE Holding a.s..

K. Danková zároveň povzbudila iné firmy, aby sa zeleného nákupu neobávali. Dôležitá je najmä príprava a to, aby človek, ktorý zadáva požiadavku na nákup, obstarávané komodity dobre poznal. Firma mala pozitívnu skúsenosť aj s dodávateľmi. „Nikoho neprekvapilo, že žiadame certifikáty alebo požadujeme produkty z recyklovaných materiálov, pre mnohé firmy je to už bežná prax.”

Kde nájdete viac informácií

Kritériá verejného zeleného obstarávania – ide o dokument Európskej komisie, ktorý zahŕňa kritériá verejného obstarávania pre viacero podkategórií, časti sú dostupné aj v slovenčine.

Príručka európskej komisie o verejnom obstarávaní pre prechode na obehové hospodárstvo – nájdete v nej príklady z praxe, ako môžete aplikovať princípy cirkulárnej ekonomiky vo verejnom obstarávaní. Príručka je dostupná v angličtine.

V rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku vydal Úrad pre verejné obstarávanie príručky na podporu zeleného, sociálneho a inovatívneho verejného obstarávania.

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách – publikáciu vypracoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky, nájdete v nej nielen legislatívu, ale aj príklady z praxe z rôznych oblastí. Osobitná časť je venovaná greenwashingu, teda ako sa vyhnúť nákupu tovarov a služieb, ktoré v skutočnosti nie sú zelené. Inštitút cirkulárnej ekonomiky plánuje k tejto metodike zorganizovať na jeseň samostatné podujatie.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.