Citibank

Základné údaje

Názov firmy: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Webová stránka: www.citibank.sk

Charakteristika činnosti: Citi je popredná globálna banková skupina, ktorá spravuje približne 200 miliónov klientskych účtov a podniká vo viac ako 160 krajinách sveta a jurisdikciách. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládam a inštitúciám širokú škálu finančných produktov a služieb vrátane osobného bankovníctva a úverových produktov, firemného a investičného bankovníctva, obchodovania s cennými papiermi, transakčných služieb a wealth managementu.

Hlavné témy ZP:

  • Podpora podnikania
  • Finančné vzdelávanie
  • Rozvoj komunity
  • Dobrovoľníctvo

Počet zamestnancov: 51

Manažér koordinujúci ZP: Lucie Polívková, manažérka komunikácie pre Slovenskú a Českú republiku, e-mail: lucie.polivkova@citi.com; Nastasia Pavuliaková, Junior Strategic Planner/Executive Assistant, e-mail: nastasia.pavuliakova@citi.com

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Citibank na Slovensku vydáva každoročne tlačovú správu o zodpovednom podnikaní. Naše údaje tvoria taktiež súčasť globálnych správ ako napr. Citizenship Report, Diversity Report a pod.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno - na stiahnutie tu

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno – na stiahnutie tu, dokonca pre finančných profesionálov existuje ďalší osobitný kódex – na stiahnutie tu.

e) Dali ste si verejný záväzok zodpovedne podnikať?

Na lokálnej úrovni, napríklad Memorandum_BLF.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Na lokálnej úrovni BLF, Junior Achievement Slovensko, Firemná nadácia Citi – Citi Foundation

Tu nájdete prehľad organizácií, ktorým Citi pomáha na celom svete.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Takéto ocenenia sme získali na medzinárodnej úrovni, ich zoznam je uvedený v dokumente Citizenship Report.

h) Bola vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Citiank má komplexný program sociálnej starostlivosti, ktorý je popri ďalších početných zamestnaneckých výhodách súčasťou celej škály benefitov dostupných všetkým zamestnancom. Zároveň banka udržiava stály dialóg so svojimi zamestnancami viacerými formami, z ktorých najvýznamnejší je každoročný prieskum spokojnosti Voice of Employee.

Svojich zamestnancov rešpektujeme, vyzdvihujeme našu pestrosť, spolupodieľame sa na zodpovednosti voči našim úspechom a akceptujeme zodpovednosť za naše úspechy.

Naši klienti sú pre nás najdôležitejší, poskytujeme im tie najlepšie rady, produkty a služby, vždy sa snažíme konať s najvyšším stupňom bezúhonnosti. Sme si vedomí našej globálnej prítomnosti a preto sa celosvetovo zasadzujeme za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a kriminality.

S našimi zákazníkmi udržiavame stály a otvorený dialóg, pričom rešpektujeme ochranu osobných aj obchodných údajov. Spokojnosť klientov s našou prácou si overujeme prostredníctvom pravidelného prieskumu spokojnosti.

S našimi dodávateľmi obchodujeme systémom fair-play, rozsahovo väčšie dodávateľské služby sú vždy predmetom transparentných výberových konaní. Rešpektujeme lokálne zvyklosti, snažíme sa spolupracovať s eticky konajúcimi dodávateľmi.

Citibank vyznáva vysoké etické princípy, ktoré presadzuje aj v konkurenčnom boji, respektíve v spolupráci s inými bankami podnikajúcimi na miestnom bankovom trhu. Snažíme sa byť aktívnym členom záujmových profesijných združení, ako je napríklad Slovenská Banková Asociácia.

Banka hrá aktívnu úlohu v komunite, kde žijú a pracujú jej zamestnanci. Vážime si tých, čo prišli pred nami a odovzdávame dedičstvo tým, čo prídu po nás.

Diskutujeme a spájame sa s poprednými mimovládnymi organizáciami, aby sme v spolupráci s nimi dokázali prinášať čo najprospešnejšie iniciatívy pre miestne komunity. Sústreďujeme  sa najmä na oblasti finančného vzdelávania, podpory komunít/začínajúcich podnikateľov a na darcovstvo.

Výsledkom dialógu s partnermi z mimovládneho sektora je aj náš postup pri asignácií 2% z daní z príjmu banky, keď o distribúcii časti prostriedkov rozhodujú priamo zamestnanci.

Citibank preberá environmentálny manažérsky systém (EMS) materskej spoločnosti. EMS slúži na ovplyvňovanie nášho myslenia a procesov vedúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Ku kľúčovým oblastiam patria:

  • zapájanie záujmových skupín a partnerov (napríklad stály dialóg s tretím sektorom, prípadne aktivity na pôde OSN),
  • naše smernice a procesy,
  • organizácia a ľudia (Citi Enviromental Affairs unit),
  • enviromentálny dopad nášho podnikania (stále úsilie o znižovanie spotreby energií, skleníkových plynov, výsadba zelene a pod.),
  • vyhodnocovanie a plánovanie budúcnosti (vyhodnocovanie jasných a merateľných cieľov, nastavovanie nápravných mechanizmov),
  • trvalo udržateľné podnikanie (napríklad Sustainable Development Investment Program).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky