DeutschMann Internationale Spedition

Základné údaje

Názov firmy: DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

Webová stránka:  www.deutschmann.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť DeutschMann sa už 18 rokov zaoberá zabezpečovaním prepráv tovaru cestnou dopravou. K dispozícii má cca 200 zmluvných dopravcov a vyše 5000 dopravcov a špedícií s nepravidelným kontaktom z celej Európy. Vďaka tomu je firma schopná zabezpečiť akýkoľvek typ vozidla a zrealizovať akýkoľvek typ prepravy.

Hlavné témy ZP: Od svojho vzniku má firma tie isté ciele:

 • Stať sa firmou, ktorá je vzorom úspechu a použitia etiky
 • Dať prácu dopravcom tak, aby mohli obnovovať svoj vozový park
 • Vytvoriť príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sa chcú po rokoch strávených v zahraničí vrátiť domov
 • Nastaviť vzdelávanie tak, aby bol zabezpečený neustály osobnostný aj kariérny rast zamestnancov

Počet zamestnancov:  130                    

Manažér koordinujúci ZP: Iveta Pačutová, riaditeľka pre ľudské zdroje, e-mail:pacutova.iveta@deutschmann.sk

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Nie

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno - tu

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť DeutschMann sa zaväzuje k zodpovednému podnikaniu v prvom rade zverejnením a dodržiavaním etického kódexu. Tieto pravidlá sú rozobrané ešte detailnejšie v rámci publikovaných interných smerníc, ktoré sú záväzné pre zamestnancov na všetkých úrovniach.

Firma sa stala v roku 2018 signatárom Charty diverzity a postavila sa tak proti diskriminácii na akejkoľvek úrovni.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

 • Charta diverzity
 • Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky
 • FIATA International Federation Of Freight Forwarders Associations

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Diamanty slovenského biznisu 2012, 2014
 • Skvelý zamestnávateľ Via Bona za rok 2014
 • Najzamestnávateľ 2016

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Vzdelávanie

Firma pôsobí na úplnom juhovýchode Slovenska, a to, čo je neprehliadnuteľné v tomto regióne, je hlavne nedostatok vhodnej pracovnej sily. Potrebovali sme vhodných urobiť z tých, ktorých región ponúkal. Preto sme vytvorili systém vzdelávania, ktorý zabezpečil trvalé zlepšovanie ľudí nielen pre potreby firmy, ale pomáha zvyšovať kvalitu ich života vo všetkých smeroch.

Máme vlastnú akadémiu a v rámci nej štyroch supervízorov, ktorí na sa plný úväzok venujú vzdelávaniu nových aj funkčne starších kolegov.

Pravidelne organizujeme interné semináre orientované jednak odborne, jednak na rozvoj softskillových zručností.

Benefity

 • 5 dní dovolenky navyše
 • vernostná odmena
 • referral bonus
 • novorodenecký balíček
 • možnosť skráteného pracovného úväzku
 • dni voľna pri vyhodnocovaní najlepších zamestnancov
 • voľné vstupenky na festivaly, ktorých partnerom je firma
 • firemné eventy
 • účasť na spoločenských podujatiach
 • možnosť študovať v pracovnej dobe
 • technická podpora pri servise auta

Dialóg so zamestnancami

Vzťah nadriadený – podriadený je postavený na viac-menej kamarátsku rovinu, čo zabezpečuje otvorenú komunikáciu, v rámci ktorej sa riešia prípadné problémy či nesúhlasy. Napriek tomu robievame raz ročne s každým zamestnancom tzv. Hodnotiaci a motivačný pohovor, ktorý ide do väčšej hĺbky. Zamestnanec sa má možnosť vyjadriť ku každej oblasti vo firme, či sa už týka jeho bezprostredného zaradenia alebo nie. Výsledky pohovorov sa vždy spracujú a slúžia ako inšpirácia pre zlepšenie pracovného prostredia a vzťahov.

Politika diverzity

Zamestnávame ľudí rôznych národností, vekových skupín, politického presvedčenia, či náboženského vierovyznania. Ľudia z rôznych sociálnych vrstiev sa u nás môžu prepracovať veľmi vysoko v kariérnom rebríčku. Cez výberové pohovory úspešne prechádzajú ľudia rôznej farby pleti. Vzdelávací systém je otvorený pre všetkých, a len schopnosti a odhodlanie určuje, či sa z radového zamestnanca stane vedúci pracovník. Sme hrdí na rovnováhu v zamestnanosti žien a mužov na všetkých úrovniach našej firmy.

Percentuálne zastúpenie žien a mužov: celkovo 53:47, manažérske posty 48:52, vedenie 50:50

Najdôležitejším poslaním firmy je pomáhať k výhre iným. K maximálnej zodpovednosti sú vedení všetci zamestnanci a sú pre svojich klientov k dispozícii 24 hodín denne. Len tak vedia zabezpečiť, že každá zverená preprava prebehne nielen rýchlo, ale aj bezpečne. Nech sa jedná o akokoľvek náročnú prepravu, klient vždy dostane možnosť.

Kvôli spokojnosti zákazníka, čo je našou najvyššou prioritou, sú zamestnanci schopní precestovať stovky kilometrov.

Robíme pravidelné prieskumy spojnosti s našimi službami a ich výsledky sú pre nás zdrojom inšpirácie do budúcna.

Všetky pravidlá zodpovedného podnikania, ktoré dodržiavame, a na ktorých trváme, sú podchytené vo zverejnenom etickom kódexe firmy.

Veľké korporácie si overili firmu z každého aspektu a dnes je jednou z mála, ktoré sú schopné uniesť všetky podmienky veľkých hráčov, ako sú Audi, Volkswagen, Bentley, Magna a i. Práve tieto firmy preverili, či je firma DeutschMann vhodným partnerom z hľadiska zodpovedného podnikania.

Dodávatelia do vysokej miery určujú kvalitu našich služieb. Preto firma vypracovala veľmi prísne kritéria výberu dodávateľa a následnej spolupráce. Tieto sú popísané vo zverejnenom etickom kódexe a interných smerniciach, a sú záväzné pre všetkých zúčastnených – dodávateľov aj zamestnancov firmy. Netolerujeme žiadnu korupciu či netransparentnosť. O podmienkach spolupráce s našou firmou sú všetci naši dodávatelia písomne informovaní.

Pravidelne robievame ročné hodnotenie dodávateľov, ako nám ukladá ISO 9001, a na základe výsledkov vytyčujeme ďalšie postupy.

Zodpovednosť, ktorú vyžadujeme od celého tímu, zahŕňa aj férovosť a etické postoje voči konkurencii. Dodržiavame platnú národnú aj medzinárodnú legislatívu, a v rámci toho sa snažíme korektným spôsobom presadiť na európskom trhu. Túto možnosť má každý z našich konkurentov, čo v plnej miere rešpektujeme.

Je množstvo aktivít na podporu komunity, v ktorých sa firma angažuje:

 • máme 26 darcov krvi
 • podporujeme seniorský klub v rámci ich aktivít a v uplynulom roku sme zorganizovali koncert s následným posedením pre seniorov nášho mesta
 • v rámci Dňa zeme sme upratali areály mestských škôlok
 • naši zamestnanci sa angažujú v nemocničnom projekte „Krajší deň“
 • najlepším žiakom zo základných škôl platíme detské tábory
 • sme dlhoročným podporovateľom nadácie Úsmev ako dar
 • podporujeme detský domov Anjelik
 • poporujeme koncerty pre deti s mentálnym a telesným postihnutím Charitánia a Objatie tónov
 • pravidelne robíme akciu „Krajšie Vianoce“ pre šikovné deti zo sociálne slabších rodín
 • v čase najväčšej utečeneckej vlny sme vyzbierali a na viedenskú železničnú stanicu doviezli 680 kg teplého ošatenia
 • a ďalšie...

Sme držiteľom certifikátu ISO 14001 a v súvislosti s tým plníme požiadavky, ktoré sú na nás kladené.

 • v rámci Dňa zeme sme upratali areály mestských škôlok
 • robíme zber a likvidáciu použitých batérií
 • prispeli sme na výsadbu záhrad v škôlkach
 • separujeme odpad
 • robíme zber papiera

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky