21. 05. 2021 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí inkluzívne vzdelávanie sumou 200 000 eur

Majú rovnaké túžby – chcú sa hrať, objavovať svet, nadväzovať priateľstvá a zisťovať, čo dokážu. Nie všetky deti však majú aj rovnaké príležitosti. Vzdelávací systém a prostredie na školách často jednoducho nie je pripravené na rozmanitosť detského sveta a ich potrieb. Z inkluzívneho, rešpektujúceho prístupu pritom benefitujú všetci žiaci – nielen „deti v riziku“.  Aby podporila základné školy na ceste k inklúzii, spúšťa Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) nový projekt Naša inkluzívna škola. V pilotnom ročníku podporí 2 základné školy celkovou sumou 200 000 eur. O podporu sa môžu základné školy z celého Slovenska uchádzať do 30. júna 2021.

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovenku je štvrtý najvyšší v Európe – 12,3 %. Zároveň sa na Slovensku až polovica týchto detí vzdeláva oddelene od svojich rovesníkov aj napriek tomu, že by mohli navštevovať bežnú základnú školu. Špeciálne školy na Slovensku navštevuje 6,28 % detí. Európsky priemer je však o dve tretiny nižší, a to na úrovni 2,3 %.

Podľa výsledkov aktuálneho zberu dát Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením nemá napríklad až 48 % detí so zdravotným znevýhodnením možnosť navštevovať školský klub a 43 % detí nemôže navštevovať krúžky v škole. Viac ako polovica sa nezapája do spoločných aktivít, pretože o nich nie je informovaná, alebo ich nemôže absolvovať.

Výzvou je aj doplňujúce vzdelávanie pedagógov, zabezpečenie asistentov pre deti so znevýhodnením, ako aj bezbariérová úprava priestorov školy a špeciálne pomôcky napríklad pre deti s poruchou autistického spektra.

Spektrum „detí v riziku“ je však širšie. Ide o charakteristiku, ktorá sa dynamicky mení a reflektuje tak akútnu, ako aj dlhodobú situáciu detí – môže ísť o deti po strate blízkej osoby, o deti, ktoré sa ocitli v akútnej náročnej životnej situácii, o deti so zdravotným znevýhodnením, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít a pod. Inkluzívne prostredie na školách automaticky vytvára také podmienky, v ktorých sa všetky deti cítia prijaté a sú rešpektované ich potreby. Žiadne dieťa nie je označené ako „iné“, nie je na neho upriamovaná nezvyklá pozornosť. Takýto prístup podporuje napredovanie a pozitívne pôsobí na všetky deti, nielen na deti v riziku.

Naša inkluzívna škola

Dlhé roky bola inklúzia len snom desiatok tisíc rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Spoločnosť sa však mení aj v tejto oblasti. Volanie po systémových zmenách je stále silnejšie a témou sa zaoberajú nielen angažovaní rodičia a verejnoprospešné organizácie, ale aj médiá a štátne inštitúcie. Vzniká spoločenská potreba i vôľa odstraňovať bariéry. Na Slovensku už existujú školy, ktoré nastúpili na cestu inklúzie. Som veľmi rád, že ich na tejto ceste môžeme podporiť,“ vyjadril sa Sebastian Krapoth, predseda správnej rady Nadácie VW SK a člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.

Projekt Naša inkluzívna škola nadväzuje na doterajšiu podporu Nadácie VW SK detí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom grantových programov Vzdelaním k integrácii a Budúcnosť aj s autizmom. „Naším cieľom je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu, búrať sociálne bariéry a inšpirovať verejnosť, pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov. Rozhodli sme sa ísť cestou vyššej podpory – t.j. 100 000 eur pre jednu školu, aby sme dokázali pokryť široké spektrum potrieb a poskytli komplexnú pomoc na mieru,“ uvádza Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie VW SK. Počas pilotného ročníka nadácia podporí 2 základné školy.

Rozpočet a podpora:

  • 100 000 € / pre 1 základnú školu
  • 2 základné školy na území Slovenskej republiky

Časový harmonogram prijímania žiadostí:

  1. 05. 2021 – 30. 06. 2021

Kto sa môže zapojiť

 Základné školy s už začatým procesom inklúzie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.

  • Základné školy spolupracujúce s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom rámci (materská škola s inkluzívnym rozmerom, centrum včasnej intervencie, poradenské zariadenie, iná odborná organizácia).
  • Základné školy so zázemím v podobe funkčného školského podporného tímu (psychológ, špeciálny pedagóg) so zameraním na inkluzívne vzdelávanie.

Všetky podrobné informácie nájdu žiadatelia na stránke: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nasa-inkluzivna-skola/

 Pilotný projekt prepája tiež výstupy z doterajších aktivít mimovládnych organizácií v  oblasti inklúzie a podporuje základné školy na ceste ku komplexnej inklúzii. Súčasťou projektu je prezentácia možností a významu inklúzie a rešpektujúceho prostredia rodičom i širokej verejnosti. Okrem priamych benefitov pre žiakov budú podporené školy zároveň slúžiť ako príklady dobrej praxe.

Inkluzívne vzdelávanie je ešte aj oveľa viac. Je to participatívna a demokratická kultúra školy, sú to medzigeneračné priateľstvá a rozvoj sebareflexie, podpora každého človeka teda aj učiteľa, kuchárky, či rodičov. Potrebujeme školy, v ktorých sú láskyplné medziľudské vzťahy, ktoré prispievajú k nenásiliu a kultúre dialógu,“ doplnil charakteristiku a význam inkluzívneho prístupu Viktor Križo z Inklucentra – Centra inkluzívneho vzdelávania.

Naša inkluzívna škola = škola, ktorá je dostupná pre každé dieťa.

  • Škola, ktorá skutočne vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie.
  • Škola, ktorá pozitívne formuje mikrosvet našich detí.
  • Škola, kde môžu naše deti vyrastať a vzdelávať sa spoločne.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.