Zodpovedné podnikanie (v angl. Corporate Responsibility) znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, ale i lokálna komunita a životné prostredie.

V súvislosti so zodpovedným podnikaním sa používa viacero pojmov – najčastejšie CSR, udržateľnosť (v angl. Sustainability) a ostatné roky najmä skratka ESG, ktorá vzišla z oblasti finančníctva/investícií a explicitne poukazuje na tri základné piliere zodpovednosti firmy: environmentálny, sociálny a ekonomický (v angl. governance).

Environmentálny
pilier (E)


 • Emisie CO2
 • Spotreba energie a zdrojov
 • Cirkularita a odpady
 • Udržateľná mobilita
 • Biodiverzita

Sociálny pilier (S)


 • Ochrana ľudských práv v celom hodnotovom reťazci
 • Odmeňovanie a benefity zamestnancov
 • Podpora zdravia
 • Diverzita a inklúzia
 • Filantropia a dobrovoľníctvo

Ekonomický pilier (G)


 • Etické a protikorupčné zásady
 • Diverzita vo vedení firmy
 • Reporting udržateľnosti
 • Dialóg so zainteresovanými stranami
 • Ochrana dát a súkromia

Environmentálny
pilier (E)


 • Emisie CO2
 • Spotreba energie a zdrojov
 • Cirkularita a odpady
 • Udržateľná mobilita
 • Biodiverzita

Sociálny pilier (S)


 • Ochrana ľudských práv v celom hodnotovom reťazci
 • Odmeňovanie a benefity zamestnancov
 • Podpora zdravia
 • Diverzita a inklúzia
 • Filantropia a dobrovoľníctvo

Ekonomický pilier (G)


 • Etické a protikorupčné zásady
 • Diverzita vo vedení firmy
 • Reporting udržateľnosti
 • Dialóg so zainteresovanými stranami
 • Ochrana dát a súkromia

Napriek tomu, že mnohí podnikatelia sa v minulosti prirodzene snažili o prepojenie podnikateľského úspechu s pozitívnym dopadom na spoločnosť (u nás napríklad Tomáš Baťa), prvé definície konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) sa datujú až do 50. rokov 20. storočia. Pojem „spoločnosť“ pritom bol už v tejto dobe vnímaný široko. V roku 1960 napríklad Keith Davis a Robert Blomstrom napísali: „Podnikatelia uplatňujú spoločenskú zodpovednosť, keď zvažujú potreby a záujmy ostatných ľudí, ktorých podnikateľské aktivity môžu zasiahnuť. Ak tak konajú, potom dokážu dovidieť i veci, ktoré sú mimo úzko definovaných ekonomických a technických záujmov ich firmy.

Aj ďalšie známe definície pojmu CSR idú nad rámec podpory komunity (filantropie) a zdôrazňujú zodpovednosť voči všetkým stakeholderom. Napokon aj Európska únia vo svojej Zelenej knihe z roku 2001 definuje CSR ako „dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými stakeholdermi.

CSR teda vždy bolo komplexnou kategóriou postavenou na troch pilieroch, v ktorých sa zodpovedné podnikanie konkrétne prejavuje (tzv. triple bottom line) – environmentálny (Environmental), sociálny (Social) a ekonomický (Governance).

Akokoľvek, chápanie pojmu CSR sa vo firemnej praxi vzdialilo tomu, ako bol tento pojem zadefinovaný. Mnohé firmy ho dodnes (mylne) používajú iba na pomenovanie aktivít realizovaných na podporu komunity, t.j. filantropiu a dobrovoľníctvo. Navyše, CSR aktivity u časti verejnosti získali nálepku marketingového nástroja a symbolických gest, ktoré neprinášajú skutočný pozitívny dopad.

Aktuálne často používaný pojem ESG reaguje na tieto „neduhy“. Zdôrazňuje hlbšie prepojenie s každodenným fungovaním firmy a strategickú previazanosť s biznisovými cieľmi. Je postavený na merateľnosti a kvantifikovateľných cieľoch. Niektorí odborníci o ňom hovoria ako o „efektívnejšom a strategickejšom mladšom súrodencovi CSR“.

Jednoznačná zhoda o tom, ktorý pojem najlepšie vystihuje podstatu zodpovedného podnikania, aktuálne neexistuje. Niektoré firmy zostávajú pri pojme CSR, pretože ho vždy vnímali širokospektrálne, iné preferujú udržateľnosť či ESG.

V Business Leaders Forum veríme, že to, pre aký pojem sa vo firme rozhodnete, nie je na konci dňa také podstatné. Podstatné je, ako ho naplníte obsahom.

Podstatou zodpovedného podnikania nie je nezištnosť nad rámec biznisu, ale vytváranie hodnoty pre spoločnosť, vďaka čomu môže firma dlhodobo prosperovať.

Povedali o zodpovednom podnikaní

CSR je tvrdo biznisové rozhodnutie. Nie je to milá vec, ktorú by sme mali robiť, ani niečo, do čoho nás nútia iní. CSR je skutočne dobré pre náš biznis.

Niall FitzeraldUnilever

…myslím, že nakoniec som najviac zarobil, keď som sa rozhodol pre ten smer, ktorý sa spočiatku zdal prospešný len ľuďom – verejnosti. Smer, ktorý spočiatku sľuboval prospech len mne a verejnosti škodu, nakoniec priniesol škodu nám obom.

Tomáš Baťapodnikateľ

Budovanie silného biznisu a budovanie lepšieho sveta nie sú navzájom v konflikte. Oba tieto ciele sú základnými ingredienciami pre dlhodobý úspech.

William Clay Ford Jr. Ford Motor Company

Aké sú hlavné prínosy zodpovedného podnikania pre firmu?

zvýšenie predaja (zisku)

vďaka ponuke zodpovedných produktov a služieb a lepšej reputácii

zvýšenie príťažlivosti pre investorov

lepší prístup ku kapitálu

zvýšenie lojality existujúcich zamestnancov

vďaka reagovaniu na ich potreby a očakávania

pritiahnutie a udržanie talentov

vďaka podpore diverzity a inklúzie

zníženie nákladov

vďaka opatreniam ekologickej efektívnosti pri prevádzke a výrobe

zlepšenie risk manažmentu

vďaka spolupráci s dodávateľmi, či programom BOZP

zlepšenie reputácie

a získanie pozitívneho obrazu u širokej verejnosti

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.