22. 02. 2022 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Nadácia VW SK podporila druhý ročník úspešného projektu Chcem (sa) učiť nemčinu

Podpora inovatívneho vzdelávania v nemeckom jazyku patrí k strategickým cieľom Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK). Od jej vzniku v tejto oblasti rozdelila viac ako 1,7 mil. Eur a v roku 2022 plánuje prerozdeliť ďalších 400 tisíc Eur. Po úspešnej realizácii pilotného ročníka projektu Chcem (sa) učiť nemčinu, do ktorého sa zapojilo viac ako 500 študentov a študentiek stredných a vysokých škôl, sú v druhom ročníku opäť pripravené desiatky vzdelávacích a zážitkových aktivít v offline aj online priestore. Budú otvorené mladým ľuďom zo stredných škôl z celého Slovenska, vysokoškolským študentom – budúcim učiteľom, ako aj učiteľom z praxe. Odbornými partnermi a realizátormi projektu sú Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a Goethe-Institut Slowakei.

Cieľom projektu je skvalitniť prípravu budúcich učiteľov a učiteliek, podporiť začínajúcich pedagógov v ich práci a motivovať študentov a študentky. “Moderná výučba cudzích jazykov sa spolu s kvalitným zvládnutím gramatiky a pravidiel daného jazyka zameriava aj na nácvik praktických zručností a rozvíjanie vzťahu k jazyku. Študenti i učitelia musia byť zároveň dobre pripravení na súčasnú dobu moderných technológií,” približuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK. Do jednotlivých vzdelávacích aktivít sa premietajú rôzne interaktívne a zážitkové prvky, pričom budúci učitelia a učiteľky súčasne získavajú návod i tréning v ich implementácii do praxe.

Projekt reaguje aj na akútny nedostatok nemecky hovoriacich zamestnancov, ktorý úzko súvisí aj so zredukovanou výučbou nemeckého jazyka na školách a nízkym záujmom o profesiu učiteľa či lektora nemeckého jazyka,“ doplnila Pappová. Klesajúci počet záujemcov o štúdium učiteľstva nemeckého jazyka vyplýva z nízkej atraktivity učiteľského povolania pre mladých ľudí, ale aj zo zníženej hodinovej dotácie nemčiny. Ponukou atraktívnych vzdelávacích aktivít chcú realizátori projektu motivovať k štúdiu učiteľstva nemeckého jazyka, zotrvaniu v tejto profesii a zvyšovaniu kompetencií u pedagógov v praxi.

Čo projekt prinesie

Všetky aktivity sú dimenzované interaktívne a prakticky, s cieľom získania nových inšpirácií, zručností i vzťahu k nemeckému jazyku a jeho učeniu (sa). Pripravené sú webináre, workshopy, hospitácie, blended-learning programy, ale aj súťaže o štipendiá, letné jazykové kurzy a hudobné turné.

Ako uviedla Monika Šajánková z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK, jednou z hlavných línií budú aktivity na rozvíjanie digitálnej didaktickej kompetencie u študentov a študentiek učiteľstva. „Schopnosť efektívnym a tvorivým spôsobom využívať moderné médiá vo vyučovaní nemčiny budú mať možnosť zúročiť na interaktívnych workshopov pre stredoškolákov a stredoškoláčky, ktoré pripravia a povedú. Nadviažeme tým na úspešný formát podujatí z uplynulého obdobia.“

V ponuke bude aj jedinečný e-learningový kurz, ktorý vznikol na Pedagogickej fakulte UK. Účastníkom prinesie nielen zaujímavé poznatky o nemeckom jazyku, literatúre a kultúre, ale aj nové kontakty s rovesníkmi. „Pozitívne ohlasy na pilotný ročník kurzu nás viedli k rozšíreniu projektu o interaktívne úlohy, vďaka ktorým budú mať stredoškoláci možnosť komunikovať v nemeckom jazyku a spoznať mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska,“ priblížili Zuzana Marková a Simona Tomášková z Katedry nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave

Súčasťou nadchádzajúceho ročníka budú aj ďalšie dve výnimočné aktivity. „Študenti a študentky nemčiny v odbore učiteľstvo dostanú príležitosť bezplatne absolvovať modul vzdelávacieho programu Goetheho inštitútu a Friedrich-Schiller-Universität v Jene DLL 4 v hodnote á 590 eur,“ predstavila Iveta Sládeková Ondrejková z Goetheho inštitútu. „DLL – Deutsch Lehren Lernen (učiť sa vyučovať nemčinu) je celosvetovo uznávaný nástroj pre zvyšovanie kvalifikácie učiteľov  nemčiny.  Úspešní absolventi 10 týždňového kurzu získajú certifikát o absolvovaní programu.

Pre žiakov a žiačky stredných škôl sa na jeseň pripravujú aj dva koncerty úspešnej nemeckej kapely ok.danke.tschüss. Štyria mladí ľudia z Mannheimu v roku 2021 vyhrali súťaž Goetheho inštitútu a TV stanice DW a nahrali album s pesničkami pre mladých ľudí, ktorí sa učia nemecky. Skladby boli následne didaktizované a stali sa súčasťou výučby nemčiny.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.