10. 02. 2023 Accenture

V Zamestnaneckom programe Skills to Succed podporí Accenture 9 organizácií

Nadačný fond Accenture každoročne realizuje Zamestnanecký grantový program. Aj v tomto už 18.ročníku programu budú finančne podporené projekty, ktoré sú v súlade s ambíciou programu Accenture Skills to Succeed – do roku 2025 umožniť 5 miliónom ľudí po celom svete prosperovať v podmienkach digitálnej ekonomiky a popritom pomôcť zlepšiť život miliónom ďalších ľudí.

Tento rok hodnotiaca komisia prijala 31 nominácií projektov od svojich zamestnancov.  O podporených projektoch rozhodlo tento rok hlasovanie samotných zamestnancov. Celká suma 45 000 EUR bude rozdelená medzi 9 organizácií s najväčším počtom hlasov (1 organizácia mohla žiadať o grant vo výške 1 000 – 5 000 EUR). Podporené organizácie sú:

  • OZ Vagus s projektom MEDZIMIESTO – zvýšenie šance pre ľudí bez domova na trhu práce.
  • Cesta Von s projektom Mám FILIPa! Projekt sa zameriava na vzdelávacie a motivačného školenia pre rodiny zapojené do programu FILIP, ktorého cieľom je sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít na ich ceste von z generačnej chudoby.
  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike s projektom BIVIO – aj ľudia s mentálnym postihnutím dokážu pracovať. Aktivity ich projektu zvýšia šance na nezávislý a plnohodnotný život a smerujú k zvýšeniu šancí na získanie zamestnania pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.
  • Zmudri  s projektom Zmudri do škôl. Ide o rozvojový program pre učiteľov a žiakov na základných a stredných školách po celom Slovensku o.i. na témy kritického myslenia a digitálnej bezpečnosti.
  • IPčko  s projektom zvyšovania odbornosti poradcov a poradkýň na linkách pomoci a v krízových službách IPčko
  • Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. s  projektom Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2023.
  • EMTEGRA s projektom Emocionálny Kompas, ktoré získa grant vo výške 4 930 eur. Ide o program pre učiteľov a učiteľky zameraný na zlepšenie duševného zdravia detí, ich vzťahov v škole a schopnosti sústrediť sa. Projekt reflektuje na absenciu práce s emóciami a budovanie zdravých vzťahov na slovenských školách, v dôsledku čoho dochádza k často kritickým následkom pre budúcnosť detí.
  • Centrum vedecko-technických informácií SR s projektom Budovanie zručností potrebných pre priemysel 4.0, čím bude prispievať k rovnomernému rozvoju detí v digitálnej gramotnosti a zároveň v rozvoji manuálnych zručností.
  • POST BELLUM SK s projektom Bez pamäti niet identity realizuje vzdelávacie zážitkové workshopy na ZŠ a SŠ s cieľom konfrontovať žiakov aj učiteľov s nedávnymi dejinami Slovenska s použitím dramatickej výchovy za účelom sprostredkovania zážitku so zapojením kritického myslenia a v neposlednom rade formovania správnych postojov.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.