13. 01. 2023 Západoslovenská energetika

ZSD otvorila v Bratislave cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie.

Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja. Doteraz sa študenti mohli vzdelávať na cvičnom polygóne v Bánovciach nad Bebravou a v priebehu tohto roka by mal pribudnúť ďalší v Trnave. Spolu tak bude mať Západoslovenská distribučná (ZSD), člen skupiny ZSE, na svojom distribučnom území tri odborné cvičiace priestory.

Klesajúci počet prihlášok žiakov na stredoškolské štúdium elektrotechniky v posledných rokoch si vyžaduje aktívnu spoluprácu zamestnávateľov so školami. Demografický vývoj a stále užší výber uchádzačov na trhu práce núti distribučné spoločnosti hľadať efektívne možnosti výchovy budúcich zamestnancov už v radoch študentov stredných škôl. „Duálne vzdelávanie je už stabilnou súčasťou mnohých firiem elektroenergetického sektora a aj rodičia žiakov reagujú na túto možnosť vzdelávania stále viac a veľmi pozitívne.  Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť – o to viac to platí pre nás, energetikov. Študenti v duálnom vzdelávaní sú vďaka odbornej systematickej praxi lepšie pripravení na prácu v našej spoločnosti. Západoslovenská distribučná bude v nasledujúcej dekáde zažívať výraznú demografickú obmenu, na zabezpečenie plynulého nástupníctva je pre nás spolupráca s odbornými strednými školami kľúčová,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Západoslovenská distribučná má aktuálne v rámci duálneho vzdelávania 37 študentov, konkrétne na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave je ich 8. Aktuálne poskytujeme možnosť duálneho vzdelávania pre odbor Mechanik elektrotechnik, zameranie silnoprúd.

„Školstvo a vzdelávanie je pre Bratislavskú župu priorita číslo jeden. Modernizujeme stredné odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že prax a trh práce potrebuje šikovných a kvalitných odborníkov. Podporujeme tiež zapojenie žiakov do systému duálneho vzdelávania, okrem iného aj tým, že všetci žiaci zapojení do tzv. duálu majú zvýhodnenú cenu ubytovania v našich internátoch a cenu obedov v našich jedálňach. Žiaci takto spoznajú reálne prostredie, pomery a väčšina z nich si nájde zamestnanie už počas štúdia. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu. Aktuálne máme v systéme duálneho vzdelávania zapojených takmer 350 žiakov z 18 stredných odborných škôl a viac ako 100 zamestnávateľov. Rovnako však investujeme do rekonštrukcie a modernizácie centier odborného vzdelávania a prípravy, napríklad na Hliníckej, Ivanskej ceste, na Farského, či v Ivanke pri Dunaji,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Duálne vzdelávanie je dôležité predovšetkým na získanie potrebnej praxe. Viaceré činnosti, ktoré sú súčasťou praktického výcviku, študenti nemôžu vykonávať priamo v prevádzke – či už pre chýbajúce školenia a osvedčenia na práce vo výškach alebo pre svoj vek. Preto Západoslovenská distribučná prináša výcvikové komponenty priamo do škôl.

Partnerstvo ZSD prináša školám moderné technológie a zariadenia využívané v reálnej prevádzke, čím zároveň zlepšuje a obohacuje vyučovací proces a tiež lepšie pripravuje budúcich absolventov na uplatnenie na trhu práce.

Súčasťou cvičného polygónu na SOŠ informačných technológií v Bratislave je – vzdušné izolované a neizolované vedenie nízkeho napätia na podperných bodoch s prepojením do podzemných káblových vedení cez RIS (rozvodné istiace skrine), s napojením domových a priemyselných prípojok a inštaláciou meracích zariadení (elektromerov).

Naša škola pripravuje pre Západoslovenskú distribučnú žiakov v systéme duálneho vzdelávania a máme vzájomnú dlhoročnú spoluprácu aj v rámci školského vzdelávania. Počas štúdia viaceré činnosti praktického výcviku nemôžu žiaci vykonávať na distribučných rozvodoch priamo v prevádzke. Z tohto dôvodu bol vybudovaný cvičný polygón NN v priestoroch školy, ktorý plánujeme využívať pri príprave žiakov našej školy počas štúdia, rovnako bude slúžiť aj žiakom z iných škôl, ktoré spolupracujú so ZSD v rámci duálneho vzdelávania. Spolupráca sa nám osvedčila a je prínosom pre obidvoch partnerov. Západoslovenská distribučná už zamestnáva absolventov našej školy a má o nich záujem aj budúcnosti.  Vďaka tejto spolupráci sa nám úspešne darí posúvať dopredu odborné vzdelávanie a pre zamestnávateľa zabezpečiť absolventov komplexne pripravených vo svojom odbore,“ uviedol Ján Sadloň, riaditeľ Strednej odbornej škole informačných technológií.

Vďaka novému cvičnému polygónu získajú žiaci možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia na cvičnom polygóne sú v beznapäťovom stave, aby na nich mohli študenti bez rizika pracovať. Študenti si môžu vyskúšať všetky montážne práce, inštalácie, merania zemničov a identifikácie podzemných vedení, ktoré sa realizujú v našej spoločnosti na nízkom napätí. Získajú praktické skúsenosti, napr. pri zapájaní domového rozvádzača, elektromera ale aj pri práci na opravách a prevádzkových činnostiach nadzemných a podzemných vedení distribučných sietí nízkeho  napätia. V regióne Bratislava môžu následne študenti vyšších ročníkov v duálnom vzdelávaní ZSD využiť získané skúsenosti, pod vedením vlastného majstra odborného výcviku ZSD, priamo pri výstavbe distribučných sietí nízkeho napätia.

Západoslovenská distribučná spolupracuje so školami na všetkých úrovniach. Najintenzívnejšia spolupráca je práve so strednými odbornými školami. „Aktuálne spolupracujeme so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. Študentov základných škôl sa snažíme osloviť pre toto zaujímavé povolanie prostredníctvom organizovania dní otvorených dverí a odbornými súťažami, do ktorých sa môžu zapájať počas celého roka. Študentom vysokých škôl ponúkame štipendijný program, rovnako u nás môžu konzultovať bakalárske a magisterské diplomové práce. Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkame špeciálny program POWER, v rámci ktorého absolvujú niekoľko pracovných rotácií, aby si nakoniec sami vybrali prácu, ktorá ich najviac osloví. To všetko pod vedením odborného garanta,“ uviedla Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.