Deloitte

Základné informácie

Názov firmy: Deloitte

Webová stránka: www.deloitte.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosti Deloitte na Slovensku poskytujú služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Cieľom spoločnosti a jej zamestnancov je vytvárať hodnoty, na ktorých naozaj záleží – “Making an Impact that Matters”.

Hlavné témy ZP: Vzdelávanie a spolupráca s univerzitami a študentskými organizáciami, znevýhodnené skupiny – mládež s postihnutím, nevidiace a slabozraké deti, firemné dobrovoľníctvo.

Počet zamestnancov: viac ako 200            

Manažér koordinujúci ZP: Henrieta Kiššová   

Pracovná pozícia: PR and Marketing Manager            

E-mail kontakt: hkissova@deloittece.com                    

Pri výbere dodávateľov dbáme o transparentnosť. Zodpovedný výber umocňuje aj povinnosť vykonávať preverenie dodávateľov a partnerov cez špeciálny systém preverovania.

a) Má Deloitte na Slovensku samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

N/A.

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno.

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno.

http://www2.deloitte.com/sk/sk/lewgal/Etika.html?icid=bottom_Etika

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Nie.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Deloitte na Slovensku nie je členom asociácie zaoberajúcej sa ZP.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

Firma priateľská k ľuďom s postihnutím - ocenenie Očko do siete (2014).

h) Bola Vaša firma právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie.

Zamestnanci sú najväčším bohatstvom spoločností Deloitte na Slovensku, preto pre nich zabezpečujeme pravidelné tréningy a vzdelávanie s dôrazom na ich kariérny rast. Dbáme o ich zdravie a bezpečnosť pri práci, zabezpečujeme im pravidelné lekárske prehliadky, dni zdravia a aktivity na podporu zdravia a imunity.

Bohatý program zamestnaneckých benefitov.

Spokojnosť zamestnancov pravidelne meriame a vyhodnocujeme prostredníctvom prieskumu People Survey.

Kódex etiky a profesionálneho správania Deloitte Central Europe definuje zodpovedný prístup pri poskytovaní produktov a služieb, pričom sa mimoriadny dôraz kladie na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochranu údajov a profesionálne správanie.

Kódex etiky a profesionálneho správania Deloitte Central Europe jasne definuje postoj a správanie našich zamestnancov, ktorí musia poznať, chápať a dodržiavať tento kódex – jeho znenie aj jeho ducha. V oblasti obchodných praktík sme sa zaviazali k profesionálnemu správaniu, férovosti a etickému konaniu. Vždy rešpektujeme našich konkurentov a konáme eticky a férovo.

Zodpovednosť voči verejnosti vnímame ako neoddeliteľnú súčasť podnikania. Od začiatku pôsobenia Deloitte na Slovensku, čo predstavuje už 25 rokov, poskytujeme finančnú, materiálnu a odbornú pomoc viacerým neziskovým organizáciám z rôznych oblastí pôsobenia.

Ako držiteľ certifikátu environmentálneho systému riadenia ISO 14 001 sme prijali firemné zásady, pravidlá a požiadavky súvisiace s ochranou životného prostredia.

Spĺňame základné požiadavky pre zavedenie, uplatňovanie a udržiavanie systému environmentálneho riadenia (EMS) a neustále ich zlepšujeme.

V rámci stratégie v environmentálnej oblasti sa snažíme neustále zlepšovať nasledovné oblasti:

  • Predsavzatie chrániť životné prostredie.
  • Informovanosť a vzdelávanie zamestnancov a subdodávateľov v oblasti ochrany životného prostredia
  • Vnímanie Deloitte ako firmy, ktorej záleží na ochrane životného prostredia.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky