Plzeňský Prazdroj

Základné údaje

Názov firmy: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 

Webová stránka:  www.prazdroj.sk

Charakteristika činnosti: Akciová spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je poprednou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku s viac ako 650 zamestnancami a jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe. Do portfólia jej značiek, ktoré každoročne získavajú ocenenia na medzinárodných aj lokálnych súťažiach kvality, patrí Pilsner Urquell, Šariš, Velkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Topvar, Smädný Mních, Excelent, nealkoholické pivo Birell, či cider Kingswood a Frisco.Spoločnosť patrí pod jednotku Asahi Breweries Europe Group, ktorá vznikla po akvizícii piatich stredoeurópskych pivovarníckych spoločností japonskou pivovarníckou spoločnosťou ASAHI.

Hlavné témy ZP: Plzeňský Prazdroj Slovensko si kladie kladie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja za cieľ dosahovať úspech a o ten sa deliť so svojimi partnermi a okolím. Veríme, že v podnikaní budeme úspešní len vtedy, keď zosúladíme naše podnikateľské zámery s očakávaniami našich spotrebiteľov, zákazníkov, dodávateľov aj obyvateľov regiónov, v ktorých pôsobíme. Princípy trvalej udržateľnosti sú súčasťou nielen našej stratégie, ale hlavne súčasťou našej každodennej práce a snažíme sa ich uplatňovať vo všetkom, čo robíme.

Súčasťou stratégie a filozofie nášho podnikania je zodpovedný prístup. Našimi prioritami v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú:

 • rast a rozvoj nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca,
 • podpora zodpovednej konzumácie našich produktov,
 • zaistenie zdrojov vody pre spoločné využívanie naším pivovarom a miestnym obyvateľstvom,
 • znižovanie uhlíkovej stopy,
 • udržateľné využívanie pôdy na pestovanie pivovarníckych surovín.                 

Počet zamestnancov: 650 

Manažér koordinujúci ZP: Dana Schrenkelová, Špecialistka firemnej zodpovednosti a inštituctionálnych vzťahov, email: Dana.Schrenkelova@asahibeer.sk

                                

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

áno, viac tu 

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

nie

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

áno, viac tu  

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Pivovary Topvar sa zaviazali k dodržovaniu niekoľkých záväzkov, ktoré sú zamerané na:

 • Zvyšovanie znalostí zákazníkov o zodpovednej konzumácii piva najmä komunikáciou o obsahu alkoholu, vlastnostiach produktu, zodpovednej konzumácii a dôsledkoch konzumácie piva.
 • Zaistenie zodpovednej propagácie a marketingu rozvojom a zavedením smerníc na prácu s digitálnymi a sociálnymi médiami, zameraných najmä na pôsobenie propagácie piva na maloletých.
 • Riešenie problematiky zneužitia alkoholu rozvojom nástrojov a podporou zavedenia osvedčených kampaní proti nezodpovednej konzumácii alkoholu v troch oblastiach:  (I) konzumácia alkoholu tehotnými ženami, (II) konzumácia alkoholu u maloletých, (III) alkohol za volantom.

V máji 2017 sme medzi prvými firmami na Slovensku podpísali Chartu diverzity, kde sme sa spolu s 15 firmami prihlásili k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku.  

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Sme členmi Rady pre reklamu, Zväzu obchodu SR, Zväzu hotelov a reštaurácii SR, Potravinárskej komory Slovenska. A ako členovia Slovenského združenia výrobcov piva a sladu takisto podporujeme zodpovednostné programy. Viac tu.  

Prostredníctvom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu sme členmi Brewers of Europe.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Za rok 2015 sme dostali ocenenie 2. miesto v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

nie

V našej spoločnosti sa snažíme schopnosti zamestnancov rozvíjať a viesť ich k plnému využitiu ich potenciálu. Máme preto jasne nastavené ciele, transparentne hodnotíme výkon našich ľudí a podporujeme ich kariérnu cestu. Osobná zodpovednosť a vysoká miera zapojenia patrí k dôležitým hodnotám našej firemnej kultúry.

Nástroje zlaďovania osobného a pracovného života:

 • Flexibilné formy práce
 • Možnosť čiastočných úväzkov
 • Prednostné plánovanie dovolenky v letných mesiacoch pre rodičov
 • Nárok na 1 deň neplateného voľna pri nástupe dieťaťa do škôlky/školy
 • Nárok na 2 dni voľna na vlastnú svadbu
 • Nárok na 1 deň voľna na svadbu dieťaťa
 • Program pre udržiavanie kontaktu s rodičmi na materskej/rodičovskej dovolenke
 • Darčekové poukážky podľa vlastného výberu
 • Brožúrka pre rodičov na rodičovskej dovolenke
 • Príručka pre zvláštne životné situácie a zvládnutie krízových situácií
 • Príspevok 250 EUR mesačne na predškolskú starostlivosť pri skoršom nástupe do práce.

Neustále sa zaujímame o potreby a názory našich zákazníkov a spotrebiteľov, budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere a inováciách v meniacom sa svete.

Naším cieľom je uvádzať na trh naše produkty zodpovedne. Činnosť spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., podlieha špecifickým marketingovým požiadavkám, vychádzajúcim z platných zákonov, predpisov a vlastných zásad spoločnosti, ktoré sú v niektorých oblastiach nad rámec platnej legislatívy.

Naše pravidlá správania sa k zákazníkom sú vyjadrené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre odberateľov tu.

Výrobky našej spoločnosti sa tešia obľube miliónov ľudí na celom svete. Pivo, ako tradičný nápoj je prirodzenou súčasťou nášho životného štýlu a mnoho konzumentov pristupuje k požívaniu tohto nápoja rozumne. Alkohol ako taký má však potenciál škodiť svojim konzumentom, ak k nemu pristupujú nezodpovedne. Preto si so všetkou naliehavosťou uvedomujeme našu povinnosť podporovať zodpovednú konzumáciu piva.  Dlhodobo propagujeme zodpovednú konzumáciu našich výrobkov a bojujeme proti ich zneužívaniu a nesprávnej konzumácií. Máme zadefinované jasné pravidlá platné v celej skupine Asahi Breweries Europe Limited, ktoré sú základom filozofie nášho podnikania. Súčasťou každej komerčnej komunikácie značiek patriacich do nášho portfólia sú takzvané zodpovedné posolstvá, ktoré reprezentujú zodpovedný prístup spoločnosti ku konzumácii alkoholu.

Viac informácii tu

Naša spoločnosť má definované a plne rešpektuje etické pravidlá aj vo vzťahu k dodávateľovi. Na našej webovej stránke sú umiestnené dokumenty:

 • Integrovaná politika kvality spoločnosti
 • Kódex komerčnej komunikácie spoločnosti
 • Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov spoločnosti

Naša spoločnosť koná v súlade s platnou legislatívou pre hospodársku súťaž. V spoločnosti je takisto implementovaný etický kódex správania sa.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko je aj podpora komunít v blízkosti nášho pivovaru Veľký Šariš. Prostredníctvom grantového programu Šariš ľuďom (pôvodne známym pod názvom Občianska voľba) podporujeme mimovládne organizácie z prešovského kraja. Tie môžu získať finančný grant na aktivity, ktoré by mali zaujímavou formou prispieť k tomu, aby sa zlepšila kvalita života na východnom Slovensku. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., za uplynulých 14 rokov podporili 110 projektov, na ktoré venovali celkom viac ako 240 000 eur. Finančné prostriedky sa takto pretransformovali a zanechali trvalú stopu v regióne východného Slovenska. Na realizácii programu spolupracujeme s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš

Pri téme zodpovedného správania a požívania alkoholu spolupracujeme s ďalšími občianskymi združeniami, s ktorými spoločne pracujeme na prevencii závislostí a chorôb. Neziskový sektor sme podporili  v relevantných oblastiach aj 2 % asignáciou podielu dane z príjmu právnických osôb.

Naša spoločnosť vo svojom podnikaní vyznáva zásady riadenia kvality, spoločenskej zodpovednosti a transparentnosti, ktoré uplatňuje v súlade s nasledujúcimi štandardami uvedenými v tomto dokumente.

Najdôležitejšie výsledky sme dosiahli v nasledovných oblastiach:

 • Sladovnícky jačmeň nakupuje spoločnosť výlučne zo slovenskej produkcie, kupuje ročne okolo 20 000 ton sladovníckeho jačmeňa.
 • Vďaka úsporným technológiám a úsiliu zamestnancov sa darí neustále znižovať spotrebu vody, od roku 2010 je to o 26,1 %.
 • Spolupráca s mestskou čističkou odpadových vôd Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Prešove priniesla zníženie finančných nákladov na čistenie odpadovej vody o 15 % pre pivovar. Spotreba vody 2,74 hl na 1 hl vyrobeného piva.
 • Pravidelne sa preskúmava oblasť životného prostredia a vyhodnocujú environmentálne aspekty.
 • Investuje sa do nových technológií s cieľom znižovať spotrebu vody, energií a emisie skleníkových plynov.
 • Používajú sa recyklovateľné obalové materiály pre produkty. Recykluje sa 53,6 % obalov. Pivovary smerujú k produkcii s nulovým množstvom odpadu ukladaného na skládky.
 • 89 % odpadov sa druhotne využíva.
 • Celková produkcia oxidu uhličitého bola 5 257,69 t (za r. 2015).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky