U. S. Steel Košice

Základné informácie

Názov firmy:         U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK)

Webová stránka:  www.usske.sk

Charakteristika činnosti: Výroba a predaj plochých valcovaných výrobkov, za tepla a za studena valcovaných zvitkov, tabúľ a pások, izotropných plechov pre elektrotechnický priemysel, žiarovo-pozinkovaných plechov, lakoplastovaných a pocínovaných plechov pre automobilový, stavebný, strojnícky, potravinársky a farmaceutický priemysel. USSK vyrába aj panelové radiátory a špirálovo zvárané rúry.

Hlavná téma ZP: Zodpovedný prístup uplatňujeme vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Počet zamestnancov (k 31.12.2012):   10 661                  

Manažér koordinujúci ZP: Ľubomíra Šoltésová, Media Relations and Visitors Center Manager, e-mail: lsoltesova@sk.uss.com; Mária Janočková, Governmental & EU Affairs Office (Bratislava), e-mail: MJanockova@sk.uss.com 

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o spoločenskej zodpovednosti?

Áno, na stiahnutie tu    

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno, spoločnosťou PWC.

c./ Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Tieto informácie sú aj súčasťou výročnej správy - na stiahnutie tu.

d./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, dostáva ho osobne každý zamestnanec, na stiahnutie tu. 

e./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, na lokálnej úrovni Memorandum BLF a na nadnárodnej sú stále platné tzv. Garyho princípy, ktoré formuloval Elbert H. Gary, zakladateľ a prvý CEO U. S. Steel. Sú považované za prvý etický kódex prijatý americkou spoločnosťou už v roku 1909 a sú v nich vyjadrené aj základy ZP voči obchodným partnerom, zamestnancom i komunite.

f./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum, AMCHAM

g./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Via Bona Slovakia 2002 - Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne;
 • Via Bona Slovakia 2003 - Hlavná cena;
 • Award for Corporate Excellence – udelená Americkým ministerstvom zahraničných vecí v roku 2003 za výnimočné vzťahy k okoliu za rok 2002, ktoré si dokázala vybudovať počas svojho dovtedy ešte krátkeho pôsobenia na Slovensku;
 • Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. bola ocenená týždenníkom TREND a stala sa za roky 2005 aj 2006 Firmou roka, v roku 2007 sa umiestnila na druhom mieste. Získané ocenenia hovoria o úspešnom podnikaní a dobrých hospodárskych výsledkoch spoločnosti;
 • V roku 2006 získala firma cenu medzinárodnej spoločnosti DuPont za bezpečnosť, ktorá je ocenením trvalého úsilia a opatrení na dosiahnutie nulovej úrazovosti;
 • Via Bona Slovakia 2008 za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva;
 • Via Bona Slovakia 2008 za zodpovedný prístup k zamestnancom;
 • Gypsy Spirit 2009 a 2010 – ocenenie za podporu pracovných a vzdelávacích príležitostí pre Rómov;
 • Cena za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraviaza najlepšie príklady spolupráce manažérov a zástupcov zamestnancov pre BOZP pri prevencii rizík na slovenskej úrovni -2012;
 • Cenou primátora mesta Košice, Cenou mesta Košice, či cenami Košického samosprávneho kraja sú pravidelne oceňovaní manažéri i zamestnanci spoločnosti, ktorí vďaka  osobnému záujmu a nadšeniu prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju mesta a regiónu v mnohých oblastiach.

h./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov je najvyššou hodnotou a prioritou spoločnosti. Programy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vychádzajú z filozofie, že každému úrazu sa dá predísť a zahŕňajú:

 • Deň s majstrom/predákom – cieľom tejto aktivity je konkrétna pomoc zo strany bezpečnostného technika konkrétnemu majstrovi/predákovi s riešením úloh, s ktorými si majster v oblasti BOZP nevedel poradiť, resp. dostal konkrétne inštrukcie,akým spôsobom je ten ktorý predpis/program v praxi aplikovateľný.
 • Bezpečnostné prieskumy - účelom prieskumov je identifikácia problémových miest a definovanie správnych požiadaviek na elimináciu alebo zníženie nebezpečenstiev a ohrození, ktorým sú zamestnanci vystavení.
 • Housekeeping audity – dvakrát za mesiac realizovaný audit manažérov na náhodne vybranej prevádzke za účelom overenia plnenia stanovených zásad a platných pravidiel v praxi.
 • Bezpečnostné rozhovory – dennodenný proces riadiacich zamestnancov so svojimi podriadenými na overenie bezpečného výkonu práce a na prediskutovanie prípadných problémov a podnetov k zlepšeniu stavu BOZP na ich pracoviskách.
 • Family Safety Day - Kde pracuje môj otec, moja mama – podujatie pre rodinných príslušníkov a deti zamestnancov USSK s prehliadkou podniku a množstvom ďalších aktivít za účelom priblíženia pracovísk, kde pracujú ich rodičia a zdôraznením otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hutníkov.
 • Programy pre život ohrozujúce situácie a Hala kardinálnych pravidiel – každoročné preškoľovanie a pretestovanie zamestnancov s praktickým zácvikom v hale kardinálnych pravidiel z pravidiel a zásad, ktoré majú najviac vplyv na úrazovosť zamestnancov.
 • Bezpečnostné videá – raz mesačne pripravené bezpečnostné video na špecifickú tému s cieľom demonštratívne zamestnancom priblížiť stanovené zásady dodržiavania BOZP a poukázať na zakázané a nedovolené spôsoby práce.
 • Záväzok vedenia a odborovej organizácie – cieľom záväzku je deklarovanie zamestnanca, že BOZP je pre neho priorita č. 1 a nebude obchádzať a porušovať bezpečnostné predpisy a návyky a zo strany manažmentu prijatý záväzok, že za dodržiavanie BOZP a bezpečný výkon práce nebude nikto disciplinárne riešený.
 • Softvér ZZ pre BOZP a HIRA – ide o programy zamerané na zapojenie zástupcov zamestnancov pre BOZP do zlepšovania stavu podmienok BOZP na ich pracoviskách a na vyhľadávanie nebezpečenstiev a ohrození a posudzovanie rizík BOZP.

Výsledkom trvalého úsilia vedenia i zamestnancov je zlepšenie celkových ukazovateľov bezpečnosti o 89% oproti stavu pred prevzatím železiarní v roku 2000.

Dôraz je kladený aj na preventívnu zdravotnú starostlivosť, rekondičné pobyty v zmysle zákonných ustanovení ako aj nad rámec pre zamestnancov pracujúcich v prostredí s expozíciou rizika „hluk“, ktorí nemajú nárok na zákonný rekondičný pobyt a spoločnosť tiež prispieva na špecifickú formu liečebnej rehabilitácie pre vybraných zamestnancov zameranú na funkčné poruchy pohybového aparátu.

Zo Sociálneho fondu poskytuje spoločnosť všetkým zamestnancom v pracovnom pomere nepeňažný príspevok vo forme poukážok RELAXPASS, ktoré môžu využiť na základe vlastného rozhodnutia na kultúrne či športové podujatia, relaxačno-regeneračné pobyty, rekreácie, vitamínové prípravky a podobne. V snahe pomôcť preklenúť ťažkú finančnú situáciu, do ktorej sa zamestnanec dostal nie vlastnou vinou, poskytuje spoločnosť  sociálnu výpomoc alebo aj výpomoc rodinám pri úmrtí zamestnanca následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ďalšími sociálnymi výhodami  sú možnosť doplnkového dôchodkového sporenia a nadštandardný príspevok na stravovanie pre zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy aj za dni neprítomnosti v práci. 

Pre svojich dlhoročných zamestnancov spoločnosť organizuje stretnutia s vedením firmy pri príležitosti pracovných jubileí formou slávnostných večerov spojených s odovzdávaním vecných darov ako aj kultúrnym programom. Spoločnosť oceňuje zamestnancov, ktorí svojou kvalitnou prácou prispievajú k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov v rôznych oblastiach. Patria sem napr. pravidelné obedy prezidenta spoločnosti s najlepšími pracovníkmi v oblasti bezpečnosti práce, kvality či znižovania nákladov a oceňovaní sú napr. aj bezplatní darcovia krvi.

K posilňovaniu tímového ducha a príslušnosti k spoločnosti prispievajú aj ďalšie podujatia, medzi nimi Rodiny športujú či firemné letné a zimné športové hry (vrátane futbalového a hokejového turnaja o Pohár prezidenta) s účasťou niekoľko tisíc amatérskych športovcov. ZP sociálnej oblasti charakterizujú aj viaceré vzdelávacie programy. S cieľom posilňovať rovnosť príležitostí pracuje vo firme od roku 2002 v rámci špeciálneho projektu  približne stovka dovtedy dlhodobo nezamestnaných Rómov.

Všetky tieto aktivity realizujeme nad rámec zákona a mnohé potvrdzuje kolektívna zmluva, či samostatné politiky a ciele spoločnosti. Spoločnosť priebežne informuje zamestnancov, odbornú i širokú verejnosť o aktivitách ZP vo firemných novinách Oceľ východu i na svojej intranetovej a webovej stránke www.usske.sk.

Jedným z prvých krokov, ktoré zakladatelia pri etablovaní sa na slovenskom trhu urobili, bol List zákazníkom, ktorý zdôrazňoval záväzok spoločnosti U. S. Steel Košice k poctivým obchodným metódam a praktikám. Zároveň spoločnosť sprevádzkovala tzv. zákaznícku a dodávateľskú horúcu linku. Zmenou organizačnej štruktúry sa znížil počet sprostredkovateľských firiem a pozornosť sa sústreďuje na koncového zákazníka – výrobcu, s ktorým sú v priamom kontakte firemné domáce a zahraničné obchodné kancelárie. Pre zlepšenie komunikácie a spolupráce s kľúčovými zákazníkmi slúži zavedenie STAR projektu, v rámci ktorého sa sústreďujeme na vytváranie užších vzťahov so zákazníkmi s cieľom lepšie načúvať ich potrebám.

Zamestnanci technického servisu zákazníkom hľadajú najlepšie technické riešenia na požiadavky zákazníkov, najvýhodnejšie ekonomické riešenia pre úspory nákladov a možnosti recyklácie použitých produktov či podporných materiálov. Pracovníci firemného Výskumného a vývojového ústavu vyvíjajú nové typy produktov či zlepšujú vlastnosti materiálov. Pravidelne sa vykonávajú interné audity systému, procesov a výrobkov, ktoré prinášajú podnety na zlepšovanie realizované pomocou korporátnych programov CI - Continuous Improvement a CPAR - Corrective/Preventive Action Request. Spokojnosť našich zákazníkov monitorujeme priebežne počas návštev a každoročne ich oslovujeme za účelom hodnotenia našej spoločnosti formou dotazníka, kde majú možnosť zhodnotiť našu činnosť v oblasti kvality produktov a služieb. Na základe hodnotenia zákazníkmi vytvárame akčné plány za účelom zlepšenia negatívne hodnotených kategórií. Snažíme sa o najvyššiu efektivitu vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov a vytváranie skutočného partnerstva s našimi zákazníkmi.

U. S. Steel je lídrom v presadzovaní etického podnikania a morálne konanie v zmysle prijatého Etického kódexu požaduje nielen od svojich manažérov a zamestnancov, ale i od svojich dodávateľov a partnerov. Tesne po príchode na Slovensko urobila firma na slovenské pomery netradičné stretnutie so všetkými dodávateľmi, kde im prezentovala naše etické zásady a ich striktné uplatňovanie aj na slovenskom trhu. Žiadne korupčné praktiky firma netoleruje. Nákup tovarov a služieb sa realizuje transparentným spôsobom formou výberových konaní s rovnakými podmienkami pre všetkých. Od dodávateľov takisto požadujeme plnenie štandardov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i v environmentálnej oblasti. 

Naša spoločnosť presadzuje etické princípy aj vo vzťahu ku konkurencii a na svetových trhoch sa presadzuje na základe kvality produktov a služieb. Svojich konkurentov si váži a spolupracuje s nimi na rozvoji hutníckych technológií a priemyslu na pôde viacerých medzinárodných združení, napr. EUROFER, Worldsteel, Hutnictní železa, APEAL.

Spoločnosť sa dlhodobo zaujíma o potreby regiónu a angažuje sa pri ich riešení v súlade so svojimi hlavnými hodnotami a princípmi podnikania buď priamo, alebo prostredníctvom svojej Nadácie U. S. Steel Košice. Hutnícky podnik je stabilným partnerom mesta Košice. Je tradičným podporovateľom májových osláv Deň mesta Košice, spoluorganizátorom mestských mikulášskych a vianočných podujatí. V roku 2011 boli Košice dejiskom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a na organizáciu tohto významného športového  podujatia mestu finančne prispela i U. S. Steel Košice. Spoločnosť sa aktívne zasadzuje aj o úspešnú realizáciu projektuKošice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, v ktorom vidí veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Osobitným vkladom do projektu EHMK je vytvorenie kreatívnej fabriky Steel park na popularizáciu moderných technológií, vedy a techniky pre deti a širokú verejnosť, ktorý firma realizuje v spolupráci s košickými univerzitnými a akademickými inštitúciami.

V spolupráci s Karpatskou nadáciou vyhlasuje firma každoročne grantový program Spoločne pre región, ktorý je zameraný na podporu voľnočasových aktivít pre deti a mládež, environmentálnu výchovu a vzdelávanie, bezpečnosť, športové aktivity a zachovanie kultúrnych hodnôt.

Podpora komunity v oblasti vzdelávania

Spoločnosť aktívne spolupracuje s vybranými technickými strednými a vysokými školami v Košiciach. Dlhodobú a systémovú spoluprácu rozvíja najmä so Strednou odbornou školou v Košiciach – Šaci, a to v oblasti prípravy žiakov na hutnícke povolanie. Na základe Dohody o výchove a vzdelávaní žiakov pre potreby hutníckeho kombinátu spolupracujeme na modifikovaní učebných osnov a poskytnutí odbornej praxe pre študentov.

U. S. Steel Košice dlhodobo podporuje aj vzdelávacie programy neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko – Aplikovanú ekonómiu a Podnikanie v cestovnom ruchu, resp. s nimi spojené súťaže Študentské spoločnosti, Môj nápad pre región či Mladý líder. Globálny etický program  motivuje mladých ľudí zamýšľať sa a diskutovať o etických hodnotách a správaní. Tieto programy podporujeme nielen finančne, ale každoročne v nich pracuje 10 až 12 odborníkov z USSK v úlohe dobrovoľných lektorov a členov porôt. V roku 2011 sme sa zapojili do nového vzdelávacieho programu Innovation and Creativity Camp. Približne sto mladých ľudí z rôznych stredných odborných škôl z Košického kraja dostalo príležitosť hľadať inovatívne riešenie na zadanie Ako zmeniť kultúru bezpečnosti zamestnancov v U. S. Steel Košice tak, aby ju zamestnanci nechápali ako niečo vnútené, ale aby ju prijali za svoju preto, že chcú. Projekt podporil aj firemné dobrovoľníctvo, keďže odborníci z firmy usmerňovali študentov ako konzultanti. Víťazný tím reprezentoval Slovensko na európskom finále Innovation and Creativity Camp v Bruseli.

Spoločnosť podporuje od roku 2004 prostredníctvom svojej nadácie štipendijný program, ktorého cieľom je umožniť prístup k vyššiemu vzdelaniu talentovaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia v Košickom a Prešovskom kraji a od roku 2007 aj deťom zamestnancov USSK. V priebehu desiatich akademických rokov bolo prostredníctvom štipendií podporených viac než 270 študentov študujúcich na slovenských alebo zahraničných inštitúciách vyššieho vzdelávania. Ďalší študenti si každoročne rozširovali teoretické znalosti, praktické skúsenosti, komunikačné a manažérske zručnosti počas letnej stáže pod názvom Summer Internship Program. Od roku 2002 ich bolo viac než 400.

Spoločnosť dlhodobo spolupracuje v oblasti podpory vzdelávania a výskumu aj s Technickou univerzitou v Košiciach a s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Primárnymi oblasťami spolupráce sú prvovýroba a ekológia, energetika, matematické modelovanie, optimalizácia, riadenie a koordinácia metalurgických procesov, riadenie vlastností materiálov, ako aj vzdelávanie nových odborníkov.

Podpora komunity v oblasti životného prostredia

Okrem priamych investícií do ochrany životného prostredia kladie spoločnosť dôraz aj na zvýšenie environmentálneho povedomia zamestnancov prostredníctvom environmentálneho tréningového programu, kampaní na šetrenie energiami, zberu a separovania odpadu.

U. S. Steel Košice prostredníctvom  ekologických projektov takisto podporuje vývoj pozitívneho postoja k ochrane a zlepšeniu životného prostredia medzi žiakmi základných, stredných škôl a študentmi univerzít a verí, že mladá generácia sa stane nástupcom jej aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia. Grantový program Kde a ako budeme bývať bol zameraný na ochranu vzduchu, vody a prírody a USSK ho organizovala v spolupráci s OZ Sosna od školského roku 2003/2004. Žiaci základných škôl, vedení svojimi učiteľmi, sa podieľali na príprave a realizácii projektov, výsledkom ktorých boli napríklad školské záhrady, eko-učebne i náučné chodníky. Počas ôsmich ročníkov  spoločnosť prispela na ochranu a zveľadenie životného prostredia sumou viac ako 55 100 eur.

USSK je aj partnerom medzinárodnej ekologickej súťaže EKO, ktorú ako dvojročný projekt organizuje Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Okrem kategórie Zamestnanci firiem, v ktorej pravidelne súťažia aj výskumní pracovníci a zamestnanci divíznych závodov i dcérskych spoločností USSK, zápolia v študentských kategóriách študenti stredných škôl a univerzít zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Podpora komunity v oblasti zdravotnej starostlivosti

USSK podporuje nemocnice poskytnutím nových zdravotných pomôcok, ktoré môžu pomôcť veľkému počtu obyvateľov. Nielen spoločnosť, ale aj samotní zamestnanci sa podieľajú na tejto podpore, najmä počas tradičnej predvianočnej finančnej zbierky. Zatiaľ čo napr. v roku 2010 dobrovoľne prispeli pre Očné oddelenie na Rastislavovej ulici a Očnú kliniku na Triede SNP Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, v nasledujúcom roku zbierali prostriedky na  kúpu mobilného resuscitačného lôžka a rozšírenie kapacity detského anestéziologicko-resuscitačného oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. V roku 2012 bola zbierka zameraná na kúpu digitálneho mamografu pre nemocnicu v Šaci. Originálnym spôsobom sa rozhodla zbierku podporiť manželka prezidenta košických železiarní Mary Rintoul – zorganizovala vydanie kuchárskej knihy,  do ktorej svojimi receptami prispeli slovenskí i americkí zamestnanci firmy. Výťažok z predaja dvojjazyčnej knižky spájajúcej kultúry tak pomohol  k dosiahnutiu celkovej vyzbieranej sumy vo výške 96 496 eur zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v regióne. USSK je dlhodobo aj  partnerom Ligy proti rakovine a aktívne spoluorganizuje vo svojom areáli verejnú zbierku Deň narcisov. V roku 2013 sa medzi zamestnancami spoločnosti vyzbieralo viac než 4 900 eur na prevenciu, osvetu a výskum nádorových  ochorení a na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov v Košickom kraji.

Podpora komunity v oblasti sociálnej starostlivosti

Pomoc USSK sa upriamuje aj na sociálnu oblasť, najmä na podporu detských domovov, domovov sociálnych služieb či domovov dôchodcov. Dlhodbobo podporujeme aktivity OZ Jeseň života, ktorého členmi sú bývalí zamestnanci USSK. Spoločnosť spolupracuje aj s Arcidiecéznou charitou Košice a zmierňuje osudy ľudí v ťažkých životných situáciách. Je dlhoročným partnerom charitatívneho podujatia Rallye Opatovská – Žiť na plný plyn, ktoré prináša nezabudnuteľné zážitky zdravotne postihnutým deťom zo Spojenej školy na Opatovskej ceste v Košiciach. Dve tretiny vodičov zo súťažných posádok, ktorí jazdia spolu s deťmi na trati, tvoria manažéri USSK.

Počas vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach dáva spoločnosť od roku 2006 vo vianočnom charitatívnom stánku USSK priestor aj mnohým ďalším neziskovým organizáciám predstaviť svoje produkty, služby a organizuje na ich podporu verejnú finančnú zbierku. Štedrosť hutníci prejavujú aj v projekte Stromčeky prianí, ktorý sa organizuje v USSK od roku 2005. Vo svojom voľnom čase nakupujú darčeky a premieňajú na skutočnosť konkrétne priania detí - v roku 2012 to boli deti z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach i deti z rodín hutníkov, ktorých postihla rodinná tragédia. Detské domovy dostali aj finančnú podporu vo výške 9 000 eur a po 1 000 eur dostalo aj 14 hutníckych rodín v zložitej životnej situácii.

Deťom z oboch detských domovov sa hutníci venujú počas celého roka – hrali s nimi v Steel aréne priateľské zápasy v ľadovom hokeji, oslávili Deň detí, navštívili zoologickú záhradu, zahrali si s nimi tenis počas medzinárodného tenisového turnaja Košice Open, zabehli spoločne desatinu maratónskej trate Minimaratón – U. S. Steel Family Run počas Medzinárodného maratónu mieru. Mimoriadne aktívne sú aj členky Women’s Network, ktoré chodia deti z detského domova v Košiciach  pravidelne doučovať zo slovenčiny, matematiky, fyziky a manželky amerických manažérov aj z angličtiny.  

Podpora komunity v oblasti kultúry

Spoločnosť dlhodobo podporuje aj významné kultúrne inštitúcie a podujatia. Je tradičným partnerom Štátnej filharmónie Košice a Štátneho divadla Košice. Podporuje aj pesničkovú súťaž Košický zlatý poklad, ktorú organizuje regionálne štúdio RTVS. Medzi ďalšie podporované podujatia patrí tiež medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák, medzinárodný kultúrny festival Višegrádske dni, ako aj Festival divadiel strednej Európy.

Podpora komunity v oblasti športu

Podpora športu je zameraná na tradičné športy v regióne Košíc. Počas mnohých rokov bola spoločnosť sponzorom miestnych profesionálnych športových klubov, tradičných športov a podujatí, napr. Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý je najstarším maratónom v Európe. Stále väčšiu popularitu si získava aj Minimaratón - U. S. Steel Family Run, do ktorého sa v roku 2012 zapojilo  2 200 rekreačných bežcov. Firma je dlhodobo   partnerom hokejového klubu HC Košice, ktorý sa v roku 2011 stal tretí krát po sebe víťazom slovenskej hokejovej extraligy.

USSK podporuje aj detské športy a talentovaných alebo znevýhodnených mladých športovcov. V roku 2006 prišla nadácia spoločnosti s vlastným programom Tvoja šanca hrať, aby dala rovnakú príležitosť hokejovým, basketbalovým a futbalovým talentom zo sociálne znevýhodnených rodín. USSK podporuje deti, ktoré splnili kritéria programu tým, že prispieva na ich členské klubové poplatky a na časť ich výstroja. Napr. len  školskom roku 2011/2012 spoločnosť podporovala 12 talentovaných basketbalistiek, 21 malých hokejistov a 5 futbalistov, v školskom roku 2012/2013 pribudlo 8 basketbalistiek, 21 hokejistov a 12 futbalistov. Od začiatku programu tak spoločnosť pomohla už 402 mladým športovcom.

U. S. Steel Košice dlhodobo podporuje aj Košické športové leto, ktoré organizuje počas školských prázdnin Mestská časť Košice-Juh pre deti z košických sídlisk. Športové aktivity pritiahli deti na športoviská, pomohli zlepšiť ich kondíciu, ale pôsobili aj ako prevencia proti drogám a bezcieľnemu tráveniu voľného času.

Dobrovoľnícke programy

Nielen spoločnosť, ale aj jej zamestnanci dlhodobo nezištne pomáhajú ako lektori vzdelávacích programov, aktivisti i účastníci verejných finančných a materiálnych zbierok, ako organizátori komunitného života v regióne. Najväčším firemným dobrovoľníckym podujatím sú Dni dobrovoľníkov – U. S. Steel pre Košice, ktoré sa konajú od roku 2007. Zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností pomáhajú neziskovým organizáciám s verejnoprospešnými aktivitami – darujú krv počas Hutníckej kvapky krvi, zapájajú sa do zbierky šatstva a ďalších potrieb pre krízové centrum a charitný dom, pracujú na úprave detských ihrísk, pomáhajú seniorom i hendikepovaným deťom a dospelým a množstvo práce každoročne urobia aj v košickej botanickej záhrade,  zoo i  útulku pre zvieratá. Do podujatia sa tradične zapája okolo 500  dobrovoľníkov z U. S. Steel Košice, jej dcérskych spoločností a partnerských inštitúcií.

Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných hodnôt a zároveň jedným zo strategických cieľov spoločnosti a základné zámery v tejto oblasti sú zakotvené v Environmentálnej politike U. S. Steel Košice, s.r.o. vypracovanej v súlade s normou ISO radu 14000. Súbežne so schválením ISO noriem  spoločnosť postupne implementovala systém environmentálneho manažérstva (EMS) vo všetkých divíznych závodoch spoločnosti. Súčasný medzinárodný certifikát EMS bol obnovený v októbri 2012. Silnými stránkami ochrany životného prostredia v podmienkach USSK je najmä rozpracovanie zámerov vedenia spoločnosti do dlhodobých i krátkodobých environmentálnych cieľov, cielená starostlivosť o ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia, nadštandardná interná a externá komunikácia predovšetkým s verejnosťou a orgánmi štátnej správy a samosprávy, spolupráca s profesijnými združeniami, realizácia environmentálnych projektov, ale i proces merania a monitorovania životného prostredia.

Od roku 2000 spoločnosť investovala do desiatok ekologických projektov viac než 465 mil. USD. Najväčším projektom v uplynulom období bola stavba zariadenia na odsírenie koksárenského plynu za približne 100 mil. USD. Výsledkom trvalého úsilia v  oblasti ochrany ovzdušia  je zníženie množstva vypustených tuhých znečisťujúcich látok na tonu výroby o viac než 80%, v oblasti ochrany vôd zníženie množstva vypustených odpadových vôd  a na úseku odpadového hospodárstva vysoký trend zhodnocovania odpadov.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky