Spoločné aktivity

Členovia skupiny Digital skills spoločne realizujú projekty určené pre učiteľov a ich žiakov. Každý člen prispel témou, ktorej sa dlhodobo venuje a ktorú dobre pozná, s cieľom priniesť do škôl aktuálne, kvalitné a praktické poznatky.

Projekt školení pre učiteľov informatiky rozbehla firma Accenture v roku 2017 ako dobrovoľnícku aktivitu svojich zamestnancov. V rámci školení učitelia spoznávajú nástroje na hravú výučbu informatiky, ktoré ponúka organizácia Code.org. Táto organizácia poskytuje učiteľom a žiakom bezplatné kurzy programovania prispôsobené pre rôzne vekové kategórie. V roku 2018 bol projekt ocenený cenou Via Bona Slovakia v kategórii Sociálne inovácie.

Od roku 2019 sa do projektu zapojili aj spoločnosti ESET a Orange Slovensko, ktoré do obsahu školení prispeli témou digitálnej bezpečnosti a poskytli ďalších dobrovoľníkov pre realizáciu školení. Projekt podporili finančne, materiálne alebo prostredníctvom svojich dobrovoľníkov aj Telekom, TNT a Piano Media, neskôr sa k nim pridali Deutsche Telekom IT Solutions – Slovakia, Microsoft a DXC Technology.

V prelomovom roku 2019 sa podarilo zrealizovať prezenčné školenia učiteľov v 75 okresoch Slovenska. Vyškolených tak bolo v jednom roku 1 066 učiteľov z viac ako 400 škôl, vrátane študentov pedagogických fakúlt v Ružomberku, v Banskej Bystrici a v Trnave. Paralelne s realizáciou školení firemní dobrovoľníci prispeli aj k prekladu platformy Code.org do slovenčiny, čo umožnilo jej rozšírenie v rámci výučby programovania na slovenských školách. V roku 2020 v dôsledku koronakrízy sa projekt presunul do online prostredia a podarilo sa naštartovať spolupráciu s projektom IT Akadémia. V rámci IT Akadémie sa rozšíril obsah realizovaných školení firmami z platformy Digital Skills aj o tému projektového vyučovania s využitím agilnej metódy projektového riadenia Scrum vďaka DT IT Solutions Slovakia a priestor dostala aj firma Google so svojím vzdelávacím programom Hrdinovia internetu. Ku koncu roka 2021 presiahol počet učiteľov zapojených do vzdelávania v rámci tejto iniciatívy 1700.

Viac informácií o školeniach nájdete vo Facebookovej skupine Učme informatiku inak.
Aktuálne sa na iniciatíve spolupodieľajú:

 • Hlavní partneri: Accenture, ESET, Orange Slovensko
 • Partneri a podporovatelia: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft, Slovak Telekom, DXC Technology, Google

Školenia učiteľov Digital Skills

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je unikátnou iniciatívou spoločensky zodpovedných technologických spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa spojili, aby v spolupráci s viacerými neziskovými organizáciami a jednotlivcami z pedagogickej sféry prispeli k digitálnej transformácii slovenských škôl, cez realizáciu komplexného vzdelávacieho programu pre učiteľov. Základnou myšlienkou programu je, že iba digitálne kompetentní učitelia dokážu vychovať digitálne kompetentnú generáciu a jeho cieľom je:

 • zvýšiť digitálne kompetencie učiteľov zapojených do programu (tzv. koordinátorov digitálnych kompetencií na danej škole), ich kolegov a žiakov,
 • prostredníctvom koordinátorov priniesť na školy inovatívne digitálne nástroje do vzdelávania bez ohľadu na vyučovaný predmet,
 • skvalitniť informatické vzdelávanie na Slovensku,
 • vytvoriť komunitu učiteľov pre dlhodobé zdieľanie znalostí a skúseností a dlhodobú vzájomnú podporu.

Pilotná fáza projektu bola spustená v školskom roku 2020/21, v nadväznosti na úspešnú spoločnú iniciatívu viacerých firiem pôsobiacich v rámci združenia Business Leaders Forum #DigitalSkills. Firmy stojace za iniciatívou #DigitalSkills sa prostredníctvom Programu koordinátorov digitálnych kompetencií rozhodli rozvinúť svoju spoluprácu ďalej pre ešte väčší spoločenský dopad a príspevok k oblasti budovania digitálnych zručností nevyhnutných pre budúce uplatnenie sa mladej generácie na pracovnom trhu a tiež smerom k efektívnemu využívaniu digitálnych technológií vo vzdelávaní.

Do pilotného ročníka projektu sa v školskom roku 2020/21 zapojili učitelia z 10 škôl, ktorí absolvovali kompletný vzdelávací program a ďalších takmer 200 učiteľov sa zúčastnilo vybraných jednotlivých vzdelávacích podujatí priebežne organizovaných počas celého školského roka. V školskom roku 2021/2022 sa zapojilo takmer 100 učiteľov. V súčasnosti prebieha tretí ročník projektu, do ktorého je prihlásených 84 učiteľov z celého Slovenska.

 • Zapojení učitelia získavajú prístup k praktickému obsahu, ktorý môžu okamžite aplikovať, výhodou je prepojenie reálneho IT sveta so svetom vzdelávania.
 • Základné obsahové bloky pokrývajú témy ako: metodika a nástroje na výučbu informatiky a programovania, nástroje na kolaboráciu a online komunikáciu (vrátane podpory dištančnej výučby), digitálna bezpečnosť a bezpečné správanie sa v online svete, projektové vyučovanie s využitím agilnej SCRUM metódy projektového manažmentu, využitie hier a ďalších interaktívnych IT nástrojov vo vzdelávaní.
 • Partnerský ekosystém zahŕňajúci firmy, neziskové organizácie aj jednotlivcov z pedagogickej sféry umožňuje flexibilne reagovať na dopyt učiteľov po konkrétnych ďalších témach nad rámec základných modulov a je zárukou, že obsah programu bude možné do budúcnosti rozširovať podľa potrieb a záujmu učiteľov.
 • Na úvodné 4-dňové prezenčné školenia pred začiatkom školského roka nadväzujú online workshopy, webináre a konzultácie s mentormi a lektormi počas celého školského roka, ktorých sa učitelia zúčastňujú v nadväznosti na to, na ktoré zo vzdelávacích modulov sa rozhodli zamerať. Zároveň dokumentujú, ako získané poznatky aplikujú v praxi.

Program je realizovaný v spolupráci nasledovných partnerov:

 • Hlavný partner a riadenie programu: Accenture
 • Zabezpečenie organizácie a realizácie programu: Junior Achievement Slovensko
 • Firemní partneri: SK-NIC, Eset, Orange, Microsoft, Telekom, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Google, DXC Technology
 • Firemní podporovatelia: IBM, Ective, PS Digital
 • Neziskoví partneri: Business Leaders Forum, Teach for Slovakia, Učíme s hardvérom, IPčko, Vĺčatá, Code.org, Business Leaders Forum
 • Jednotlivci z pedagogickej sféry

Viac informácií o programe nájdete na digikoordinatori.jaslovensko.sk alebo vo Facebookovej skupine Učme informatiku inak

Rozvoj digitálnych zručností žiakov nezávisí len od učiteľov, ale vo veľkej miere aj od riaditeľov škôl. Práve oni môžu rozhodnúť o smerovaní školy, priniesť extra podporu inovatívnym spôsobom výučby, ako aj podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní a zvyšovaní svojej kvalifikácie.

Prostredníctvom prieskumu by sme chceli poznať postoj riaditeľov k dôležitosti budovania digitálnych zručnosti, ale aj aktuálnu situáciu v oblasti odbornosti učiteľov a využívania inovácií pri výučbe informatiky. Prieskum realizovala agentúra FOCUS v júni 2020. Výsledky prieskumu sú dostupné TU

 • Hlavní partneri: Accenture, ESET, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft, Orange Slovensko, Slovak Telekom

Prieskum o digitálnych zručnostiach zameraný na riaditeľov základných škôl

Individuálne aktivity

Okrem spoločných aktivít prinášajú aj jednotlivý členovia svoje vlastné, individuálne aktivity, zamerané na tému digitálnych zručností, vo forme rôznych prednášok, webinárov, workshopov a pod.

Game Lab

Cieľová skupina:

Učitelia II. stupňa ZŠ, učitelia SŠ alebo pre pedagógovia, ktorí vedú kurzy informatiky na školách, v centrách voľného času a pod.

Popis:

V rámci 4-dňového školenia sa učitelia oboznámia s kurzom Game Lab zo stránky Code.org, ktorý môžu zaradiť do výučby programovania.

V tomto kurze študenti získavajú programátorské skúsenosti vytváraním obrázkov, animácií, interaktívnych výtvorov a hier v jazyku JavaScript. Kurz začína s tvorbou jednoduchých tvarov a pokračuje až k vytvoreniu interaktívnych hier. Týmto spôsobom sa študenti zoznámia s programovacími konceptmi a procesmi dizajnu a testingu aplikácií a hier. Tieto procesy informatici denne používajú pri svojej práci. Kurz im tiež umožňuje spoznať proces opravy programovacích chýb, ktorý je dôležitou súčasťou programátorskej práce.

Viac informácií

Hour of Code

Cieľová skupina:

Deti a učitelia základných a stredných škôl

Popis:

Hour of Code (Hodinu programovania) organizuje každoročne v decembri organizácia Code.org v spolupráci s technologickými firmami. Slúži na popularizáciu programovania medzi deťmi a učiteľmi. V praxi to funguje tak, že na rôznych základných a stredných školách dobrovoľníci vedú hodinu informatiky, a to s použitím stránky Code.org. Dobrovoľníci z spoločnosti Accenture sa do tejto aktivity zapájajú od roku 2016. V roku 2019 sa zapojilo 20 dobrovoľníkov, ktorí odučili takmer 500 študentov.

Viac informácií

Scratch Match

Cieľová skupina:

Žiačky vo veku 8-15 rokov

Popis:

Ide o sériu workshopov vedenú dobrovoľníkmi (niektorí z nich sú zamestnancami Accenture) v spolupráci s organizáciou AjTyvIT, ktoré sa zameriavajú na propagáciu programovania medzi dievčatami, a to vytváraním rôznych kreatívnych zadaní v prostredí Scratch. Séria workshopov je ukončená celoslovenskou súťažou, v ktorej môžu víťazky získať zaujímavé ceny. Accenture je tradičným partnerom záverečného celoslovenského finále už niekoľko rokov.

Viac informácií

Scratchaton

Cieľová skupina:

Žiačky vo veku 8-15 rokov

Popis:

Scratchaton je podujatie organizácie AjTyvIT, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti európskeho týždňa programovania. Partnerom je Accenture, Scratchaton totiž už tradične prebieha v priestoroch Accenture Campus Labu na FEI STU. Počas jednodňového podujatia získajú dievčatá pod vedením dobrovoľníkov základy programovania v jazyku Scratch. Súčasťou podujatia je aj diskusia s rodičmi o štúdiu IT smerov a perspektívach uplatnenia sa dievčat a žien v IT sektore.

Viac informácií

Podujatia pre zamestnancov-rodičov a ich deti, spojené s popularizáciou digitálnych technológií a budovania digitálnych zručností, vrátane programovania 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a deti zamestnancov firmy Accenture

Popis:

Niekoľkokrát do roka organizuje Rada rodičov v Accenture podujatia pre deti zamestnancov spoločnosti, napr. workshopy s využitím micro:bitov v spolupráci s organizáciou SPy, tematické podujatia o moderných technológiách v priestoroch svojho Client Innovation Studia a pod.

Príkladom aktivít v tejto oblasti sú aj online hodiny programovania so stránkou Code.org. Tie boli spustené počas uzatvorenia škôl v súvislosti s pandémiou COVID-19 a boli realizované jedenkrát do týždňa spolu s konzultačnou hodinou. Deti tak mali možnosť naučiť sa základy blokového programovania pod vedením dobrovoľníčky s reálnou skúsenosťou vo výučbe informatiky.

Rada rodičov tiež organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov na témy programovania s deťmi a digitálnej bezpečnosti.

Viac informácií

UROB ZMENU

Cieľová skupina:

Absolventky VŠ a ženy, ktoré aktívne pracujú na zmene svojej kariéry a chcú začať pracovať v IT.

Popis:

Urob zmenu je intenzívny dvojmesačný kurz pokročilých IT zručností pre ženy. Obsahovo pokrýva celý životný cyklus vytvárania IT systému so zameraním na vývoj. Program je rozdelený do modulov – od IT architektúry, Scrum, cez základy programovania v jazykoch JavaScript a Java, základy práce s databázami, až po testovanie. Na konci kurzu účastníčky vytvoria svoj vlastný projekt – jednoduchú aplikáciu, ktorá ma svoj front-end a back-end. Program je obsahovo nastavený tak aby prevládali praktické cvičenia nad teóriou. Počas celého kurzu sú k dispozícii viacerí školitelia z rôznych oblastí IT, ktorí sami majú dlhodobé skusenosti s vývojom IT systémov v Accenture. Po absolvovaní kurzu majú účastníčky nielen základné znalosti o programovaní a vývoji systémov, ale najmä reálnu skúsenosť s IT prostredím v reálnej IT spoločnosti. Program sa realizuje od roku 2019 (kedy bol realizovaný pod pôvodným názvom Leto v IT), v rokoch 2019-21 ho absolvovalo 75 žien, z ktorých sa takmer polovica následne zamestnala v Accenture a ďalšie našli tiež uplatnenie v IT sektore. Ambíciou Accenture je program realizovať 1 až 2-krát ročne, v prípade, že to umožní pandemická situácia.

Viac informácií

T KIDS LEGO MINDSTORM EVENT

Dátum a miesto pôsobnosti:

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Žriedlová 9 , Košice

Cieľová skupina:

Žiaci 6-8 ročníka ZŠ, sú to školy, ktoré sa aktívne zapojili do nášho projektu, (vytvor video) ktorý má už tri víťazné školy, s ktorými podnikneme aktivity v priebehu školského roka zamerané na konštruovanie a programovanie lego robotov s uplatnením prvkov Scrumu.

Popis:
Žiaci sa zoznamujú so základmi programovania hravou formou, pri práci v tímoch, s využitím prvkov Scrum metodológie. Účelom je podporiť rozvoj digitálnych zručností a schopností samostatného, tvorivého spôsobu riešenia problémov.

Aktivita z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie je vo firme pozastavená do odvolania.

 

T KIDS Edukatívna exkurzia

Dátum a miesto pôsobnosti:

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Žriedlová 9 , Košice

Cieľová skupina:

Žiaci 6-8 ročníka ZŠ – Školy, ktoré sa aktívne zapojili do nášho projektu, vytvor video a v rebríčku o naj video sa ocitli na 4-6 mieste.

Popis:

Žiaci sa zoznamujú s aktuálnymi témami, trendmi a modernými metodológiami ako sú Scrum metodológia, téma bezpečnosti  v oblasti IT, dôležitosť komunikácie a moderné prvky spôsobu online komunikácie, možnosti duálneho vzdelávania.

Aktivita z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie je vo firme pozastavená do odvolania.

 

Letný tábor pre deti v spolupráci s TUKE v rámci projektu IT Akadémia

Dátum a miesto pôsobnosti: 

Júl-August /Počas letných prázdnin | Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Žriedlová 9, Košice

Cieľová skupina:

Žiaci 6-9 ročníka ZŠ

Popis:

Žiaci sa zoznamujú so základmi programovania hravou formou s pomocou stavebnice Lego Mindstorms, pri práci v tímoch, s využitím prvkov Scrum metodológie. Účelom je podporiť rozvoj digitálnych zručností a schopností samostatného, tvorivého spôsobu riešenia problémov. Okrem iného spoznávajú nové trendy, IT technológie a moderné metodológie v praxi.

 

Krúžok Dream IT

Dátum a miesto pôsobnosti:

Od septembra 2019 ZŠ Ždaňa, Jarmočná 96, Ždaňa, Dátum

Cieľová skupina:

Žiaci 5-9 ročníka ZŠ

Popis:

Žiaci na školskom krúžku objavujú svet IT v každodenných činnostiach. Zoznamujú sa s technológiami, programovaním, i prácou v IT spoločnosti. Tento svet im približujú samotní zamestnanci T-Systems Slovakia, ako dobrovoľníci, ktorí každý týždeň vedú krúžok na ZŠ Ždaňa. Ten krúžok vznikol v spolupráci s Teach for Slovakia. Žiaci sa tak učia zručnosti od expertov v danej téme, ktoré budú pre nich kľúčové v ďalšom študijnom, ale aj pracovnom období. Naši zamestnanci získavajú obraz o stave slovenského školstva, zlepšujú sa v soft skills a nadobúdajú lepšiu schopnosť sebareflexie.

 

Interaktívne online Scrum webináre

Cieľová skupina: 

Učitelia základných a stredných škôl

Popis:

Skupina dobrovoľníkov z radov zamestnancov DT niekoľkokrát do roka pripravuje interaktívne Scrum webináre vo virtuálnom svete pre učiteľov so zameraním na podporu ich digitálnych zručností s cieľom inšpirovať ich pre prácu so študentmi s využitím modernej komunikačnej online platformy MIRO a agilným prístupom kolaborácie a tímovej spolupráce, pomocou ktorého hľadajú spoločne kreatívne riešenia na otázky rôzneho typu.

Počas webinára predstavujeme Scrum ako moderný prístup k organizovaniu práce a riešeniu úloh v dynamickom prostredí okolo nás. Webinár sa skladá z teoretickej a praktickej časti, ktoré sú navzájom prepojené. Učitelia sa dozvedajú v čom im môže byť Scrum užitočný, akú úlohu zohráva pri jeho využití agilné myslenie a čo je potrebné nastaviť u seba a v tíme, predtým než sa rozhodneme aplikovať Scrum. Učitelia sa oboznamujú s tým, kto tvorí Scrum tím, aké úlohy prislúchajú rolám v tíme, ako tím funguje a ako vedie svoje pravidelné rituály. V praktickej časti webinára majú učitelia možnosť vyskúšať si pracovať ako jeden tím s uplatnením Scrum prístupu a s využitím MIRO, interaktívneho online nástroja pre spoluprácu. V závere sa absolvuju Sprint retrospektíva za účelom reflexie na spoluprácu v tíme a predstavenie inovatívnych nápadov na vylepšenie.

 

Interaktívne online workshopy pre deti zamestnancov

Cieľová skupina:

Deti zamestnancov DTIT SO SK v dvoch vekových kategóriach a to od 7-10 rokov a 11-14 rokov.

Popis:

Skupina dobrovoľníkov z radov zamestnancov DT niekoľkokrát do roka pripravuje interaktívne workshopy vo virtuálnom svete pre deti svojich zamestnancov so zameraním na podporu ich digitálnych zručností. Deti sa hravou formou zoznamujú s modernou komunikačnou online platformou MIRO a agilným prístupom kolaborácie a tímovej spolupráce – so SCRUMOM, pomocou ktorého hľadajú spoločne kreatívne riešenia na otázky rôzneho typu. Deti sa tak rozvíjajú nielen v schopnosti flexibilne sa pohybovať v online priestore, ale majú aj príležitosť prakticky spoznať výhody práce v tíme s uplatnením Scrum prístupu a dôležitosť rozvíjania svojich soft zručností.

Bezpečne na nete

Cieľová skupina:

Široká verejnosť, rodičia a deti

Popis:

Vzdelávacia platforma Bezpečne na nete vás naučí spoznať základné riziká digitálneho sveta a poskytne praktické rady, ako sa pred nimi chrániť. Obsah Bezpečne na nete je rozdelený do kategórií podľa toho, komu je obsah určený. Hlavná kategória IT bezpečnosť je určená širokej verejnosti. Prevedie vás najdôležitejšími témami o internetovej bezpečnosti, predstaví riziká digitálneho sveta a poskytne praktické rady, ktoré by mal ovládať každý používateľ internetu. V kategórii Pre rodičov a deti prináša odborné rady pre rodičov, rozhovory s odborníkmi, zábavné tipy či videá pre deti v kontexte najdôležitejších tém spojených s deťmi na internete.

Viac informácií

ESET Science Award

Cieľová skupina:

Odborná verejnosť

Popis:

ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Sme presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chceme predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.

Viac informácií

Bez nástrah online

Cieľová skupina:

Rodičia, učitelia a ktokoľvek, komu záleží na bezpečnosti detí a mladých ľudí na internete

Popis:

Stránka pre rodičov, učiteľov a všetkých dospelých, ktorým záleží na tom, aby deti a mladí ostali na internete v bezpečí. Stránka ponúka užitočné tipy a rady v rôznych témach, ako napríklad kyberšikana, online predátori, závislosť od internetu, ako začať s internetom, nevhodný obsah alebo sebahodnota.

Viac informácií

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.