Slovenské elektrárne

Základné údaje

Názov firmy: Slovenské elektrárne, a.s.

Webová stránka:  www.seas.skwww.energiaprekrajinu.sk

Charakteristika činnosti: 

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Prevádzkujú dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom 4 176 MWe. Spoločnosť vyrába 90 % elektriny bez emisií skleníkových plynov. 

Majoritným vlastníkom SE s podielom 66 % v Slovenských elektrárňach je Slovak Power Holding B.V. Spoločnými vlastníkmi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú EP Slovakia B.V., dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu, a. s., a Enel Produzione S.p.A. Slovenská republika je minoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 34 %.

Hlavná téma ZP:

 • podpora riešenia problematiky bezdomovectva a iných marginalizovaných skupín;
 •  
  podpora zelených projektov so zameraním na úsporu emisií CO2, inštalácia obnoviteľných energetických zdrojov na vysokohorských chatách, podpora zachovania biodiverzity, budovanie náučných chodníkov;
 • iné menšie témy z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, prekonávanie fyzických a duševných bariér prostredníctvom športu, podpora inovácií so zameraním predovšetkým na mladé talenty. 

Počet zamestnancov (2016):  3 688

Manažér koordinujúci ZP: Miroslav Šarišský, manažér externej komunikácie a udržateľného rozvoja, e-mail:miroslav.sarissky@enel.com

 

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie.

b) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno – na stiahnutie tu.

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno – na stiahnutie tu.

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem (ako člen BLF)

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Bussiness Leaders Forum

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

r. 2011 – Cena za dlhodobú podporu pri riešení problémov ľudí bez domova – udelila n.o. Depaul Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (16.10.2011);

r. 2012 – cena Via Bona za rok 2011 v kategórií Dlhodobý pozitívny vplyv spoločnosti na okolitú komunitu za projekt Podpora riešenia problematiky bezdomovectva v Bratislave;

r. 2012 - European Business Awards for the Environment (EBAE) – cena Európskej komisie pre podnikateľov za ochranu životného prostredia.

g) Bola vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

Zodpovednosť voči zamestnancom je z pohľadu spoločnosti Slovenskej elektrárne v prvom rade otázkou bezpečnosti pri práci. Na veľkej priemyselnej stavbe a v oblasti podnikania, kde k úrazom dochádza pravidelne, nie je bezpečnosť otázkou čísiel a štatistík, ale otázkou zdravia konkrétnych ľudí a života ich rodín. V spoločnosti Slovenské elektrárne jej venujeme maximálnu pozornosť. Vo firemnej kultúre má prvé miesto. Naším cieľom je byť najbezpečnejším výrobcom elektriny.

Príklady aktivít zameraných na zvýšenie bezpečnosti realizovaných v roku 2011:

 • Zlatá myšlienka bezpečnosti - zbieranie najlepších nápadov na zlepšenie bezpečnosti zo strany zamestnancov celej skupiny Enel;
 • Projekt Quasar - podávanie návrhov na skvalitnenie svojho pracovného prostredia a zvýšenie úrovne bezpečnosti zo strany zamestnancov;
 • Medzinárodný týždeň bezpečnosti – prebieha počas siedmich dní a zahŕňa rôzne aktivity pre zamestnancov aj pracovníkov dodávateľských firiem. Aktivity sú zamerané na posilnenie povedomia o bezpečnosti a podporu zdravia;
 • Deväť bodov bezpečnosti - 9-bodový akčný plán bezpečnosti;
 • „Dozri na mňa“ alebo „Watch my Back“ – kampaň sa zameriava na individuálnu a kolektívnu zodpovednosť pri prevencii nehôd;
 • Iniciatíva excelentnej výkonnosti – dlhodobý projekt zameraný na zmenu postojov a správania sa zamestnancov;
 • Manažérske pozorovanie a koučing;
 • Prevencia „skoroudalostí“ („skoroudalosti“ sú situácie, ktoré mali potenciál spôsobiť škodu na majetku, zdraví alebo živote zamestnanca, ale iba zhodou šťastných okolnosti sa tak nestalo).

Počet smrteľných pracovných úrazov:

 • 2009: 1
 • 2010: 0
 • 2011: 0

Benefity pre zamestnancov:

Spoločnosť pod hlavičkou programu „People Care“ poskytuje svojim zamestnancom množstvo výhod vo forme zliav pri nákupe tovarov a služieb, či voľných vstupov do športových, spoločenských a relaxačných zariadení, voľné vstupenky na kultúrne, športové a iné podujatia, ale organizuje pre nich aj vlastné podujatia (2x ročne športové hry, vianočné večierky a predstavenia, a pod.) a vzdelávacie a tréningové aktivity.

Angažovanosť zamestnancov v komunite:

Zamestnanci spoločnosti sa aktívne zapájajú do projektu „Naše mesto“. Z pôvodného projektu „Naša Bratislava“, do ktorého sa zapájali len zamestnanci riaditeľstva, sa projekt rozšíril do ostatných lokalít, v ktorých spoločnosť pôsobí (Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Trenčín a Vojany) a v ktorých si zamestnanci sami vytipovali vhodné aktivity, do ktorých sa zapojili ako dobrovoľníci. V roku 2011 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo 119 zamestnancov, ktorí odpracovali spolu 476 dobrovoľníckych hodín.

Zodpovednosť voči zákazníkom upravuje 2. kapitola Etického kódexu v nasledovných bodoch:

 • Nestrannosť;
 • Zmluvy a oznámenia určené zákazníkom – jasné, jednoduché a kompletné;
 • Správanie sa zamestnancov – úcta, slušnosť, profesionalita;
 • Riadenie kvality a spokojnosť zákazníkov – dodržiavanie kvality a monitorovanie výsledkov vnímania kvality;
 • Angažovanosť zákazníkov – rýchla a primeraná reakcia na podnety a sťažnosti zákazníkov.

Zodpovednosť voči dodávateľom upravuje 3. kapitola Etického kódexu v nasledovných bodoch:

 • Výber dodávateľa – rovnosť príležitostí;
 • Integrita a nezávislosť vo vzťahoch s dodávateľmi – rovnocenný, partnerský vzťah s dodávateľmi, garantovanie transparentnosti a efektívnosti rotáciou zamestnancov poverených nákupom, monitorovanie vlastníckej štruktúry dodávateľov;
 • Etické správanie sa pri obstarávaní.

Zároveň spoločnosť prijala Plán nulovej tolerancie korupcie, ktorý každý zamestnanec podpisuje ako povinnú prílohu pracovnej zmluvy.

Zodpovednosť spoločnosti voči komunite je zastrešená komplexným programom spoločenskej zodpovednosti pod názvom Energia pre krajinu, ktorá pokrýva podporu projektov v piatich tematických oblastiach: kultúra (Energia pre kultúru), vzdelávanie (Energia pre vzdelanie), životné prostredie (Energia pre prírodu), šport (Energia pre šport) a sociálna oblasť (Energia pre život). V roku 2011 spoločnosť podporila v rámci programu CSR 266 projektov celkovou sumou viac ako 1 milión eur.

Od roku 2011 spoločnosť podporuje časť projektov CSR aj prostredníctvom vlastného nadačného fondu – Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Okrem toho, spoločnosť podporuje CSR aj prostredníctvom vlastnej nadácie skupiny Enel s názvom Enel Cuore, ktorá každoročne, na odporúčanie Slovenských elektrární, podporí na Slovensku niekoľkých vybraných kľúčových projektov (kúpa diagnostického prístroja pre Národný onkologický ústav, rekonštrukcia nocľahárne pre bezdomovcov Sv. Vincenta Depaul, rekonštrukcia priestorov Ligy za duševné zdravie, podujatie Deň športu bez bariér, a pod.).

Príklady konkrétnych CSR aktivít spoločnosti:

 • komplexná podpora riešenia problematiky bezdomovectva – podpora neziskových organizácii Depaul Slovensko, Proti prúdu a Divadlo bez domova + zbierky šatstva a dobrovoľnícke aktivity zamestnancov v prospech týchto subjektov;
 • podpora resocializačného strediska pre liečbu drogových závislostí Komunita Ľudovítov;
 • podpora mladých vedeckých talentov formou financovania ich účasti na medzinárodných vedeckých festivaloch pre študentov;
 • podpora iniciatívy Gypsy Spirit zameranej na ocenenie tých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku, atď.

Stratégia spoločnosti zahŕňa investície a činnosti, ktoré sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, najmä:

 • vynakladanie primeraných investičných zdrojov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov,
 • a v kontexte národných a medzinárodných orgánov a programov podpora takých aktivít a foriem správania sa, ktoré berú ohľad na životné prostredie ako na faktor strategického významu.

Spoločnosť presadzuje nasledujúce nástroje environmentálnej politiky:

 • dobrovoľné dohody s environmentálnymi a inými podobnými inštitúciami a združeniami;
 • systémy environmentálneho manažérstva certifikované podľa normy ISO 14001 a európskeho nariadenia o EMAS (Schéme environmentálneho manažmentu a auditu) zamerané na trvalé zlepšovanie environmentálnych služieb a ich organizácie;
 • systém pravidelného poskytovania environmentálnych údajov, ktorých cieľom je zabezpečiť riadenie výkonnostných úrovní jednotlivých priemyselných činností;
 • aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia a na vzdelávanie zamestnancov s cieľom interne šíriť informácie o iniciatívach a zvyšovať znalosti i profesionálne schopnosti svojich zamestnancov;
 • programy orientované na zákazníkov s cieľom podporovať racionálne využívanie energie;
 • zavádzanie portálov slúžiacich na podporu „kultúry“ životného prostredia a lokálnych iniciatív spoločnosti.

Konkrétne príklady environmentálnych aktivít:

 • spoluspaľovanie biomasy v tepelných elektrárňach Nováky a Vojany – čiernouhoľný blok s výkonom 110 MW pri spoluspaľovaní biomasy vo fluidných kotloch šetrí približne 21 000 ton emisií oxidu uhličitého;
 • prevádzkovanie dvoch fotovoltických systémov pri elektrárňach Mochovce a Vojany - za rok prevádzky každá z nich ušetrí približne 1 200 až 1 300 ton skleníkového plynu CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia;
 • inštalácia ostrovných fotovoltických systémov na vysokohorských chatách vo Vysokých Tatrách (Téryho chata, Zbojnícka chata) – fotovoltický systém zabezpečil Téryho chate energetickú sebestačnosť s ročnou úsporou emisií CO2 6 ton;
 • revitalizácia malej vodnej elektrárne na Chate pri Zelenom plese – s priamym zapojením dobrovoľníkov z radov zamestnancov spoločnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky